Een nieuwe instrument voor de toetsing van wilsbekwaamheid

De handreiking ‘Toetsing wilsbekwaamheid voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ geeft naast algemene informatie rond het begrip wilsbekwaamheid, ook een nieuwe integratieve benaderingswijze voor het expliciet toetsen van de wilsbekwaamheid in de praktijk door een aantal zienswijzen en benaderingen bij elkaar te brengen. Een nieuw instrument waarvan wij hopen dat deze zich in de praktijk gaat bewijzen als een instrument dat orthopedagogen en psychologen ondersteunt bij het maken van de complexe afwegingen die spelen rondom het vaststellen van de wilsbekwaamheid. De handreiking eindigt met een voorbeeldcasus waarin deze toetsing geïllustreerd wordt. Het betreft een nieuw toetsingsinstrument dat zich in de praktijk nog niet heeft bewezen en daarom nodigen wij u van harte uit om ervaringen met dit instrument met ons te delen.

> download hier de handreiking

De handreiking is opgesteld door een werkgroep bestaande uit deskundigen vanuit Stichting Philadelphia, Pameijer, het Landelijk kenniscentrum LVB en Raad op Maat, in opdracht van NVO, NIP en Stichting Philadelphia.

Samenvatting Meerjarenprogramma Kwaliteitsstandaarden VG

In de periode april 2017 tot en met juni 2018 is door de NVAVG, NIP, NVO, V&VN, Ieder(in)en VGN gewerkt aan de ontwikkeling van een structuur en infrastructuur voor ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in de behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit heeft geresulteerd in een Meerjarenprogramma. Lees hier de Samenvatting. 

Programma Volwaardig leven

Met het ‘Programma volwaardig leven’ wil de minister van VWS de gehandicaptenzorg en complexe zorg passend en toekomstbestendig maken. Dit programma is op 1 oktober 2018 gelanceerd en kent een aanpak via 3 lijnen. Ten eerste een kwalitatief beter passend zorgaanbod, ten tweede de actielijn voor voldoende passende plaatsen voor mensen met een complexe zorgvraag en ten slotte een aanpak gericht op het ontzorgen van naasten. Iedere actielijn kent meerdere projecten. Dit zijn nieuwe of reeds ingezette acties vanuit bijvoorbeeld het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg of de Kwaliteitsagenda. Zo wil de minister de beroepsontwikkeling verder stimuleren door te komen tot een goede functiemix binnen teams, worden honderd extra gespecialiseerde plaatsen gecreëerd en krijgen gezinnen en/of naasten extra ondersteuning door de inzet van copiloten. Wilt u meer lezen over deze en andere projecten, klik dan hier voor het gehele programma. 

Competentieprofiel van de orthopedagoog/psycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Op 26 november 2018 is in Utrecht het nieuwe Competentieprofiel van de orthopedagoog/psycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gelanceerd. Dit profiel is een verbijzondering van de bestaande profielen van de orthopedagoog-generalist, de Kinder-en Jeugdpsycholoog en de GZ-psycholoog. Met dit beroepsprofiel wordt duidelijk gemaakt wat een cliënt met beperkingen en hun verwanten, hulpverleners en organisaties mogen verwachten van orthopedagogen en psychologen.

Klik hier om te downloaden

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 biedt vier bouwstenen waarmee helderheid aan cliënten wordt geboden over ‘goede zorg’, teams geholpen worden om de zorg voortdurend te verbeteren en ze bieden een handvat voor bestuurlijke verantwoording naar de omgeving.

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

In de Kwaliteitsagenda 'Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg', worden 5 thema's uitgewerkt met als doel de zorg aan mensen met een beperking te verbeteren.

Projectvoorstel Multidisciplinaire Richtlijnen probleemgedrag en gedragsstoornissen

De NVAVG heeft samen met andere partijen, waaronder de NVO, een projectvoorstel ingediend voor de ontwikkeling van vier multidisciplinaire richtlijnen voor probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking: een traject naar alternatieven voor psychofarmaca. Lees hier het projectvoorstel.

Film NVO Orthopedagoog in Beeld

Over het werken met mensen met een beperking heeft het netwerk LZMG+ van de NVO, een film gemaakt die de passie en werkzaamheden van een pedagoog helder naar voren brengt. Deze film kunt u hier bekijken.

Handreiking vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking

Deze handreiking over het signaleren van achterstanden en risico’s in de kinderlijke ontwikkeling en/of de omgeving die wijzen op of kunnen leiden tot sociale kwetsbaarheid en/of een licht verstandelijke beperking. Deze kunt u hier vinden.

Film gehandicaptenzorg: Niemand minder

De film Niemand Minder volgt vijf mensen met een beperking. U ziet hoe zij leven en hoe de gehandicaptenzorg hen hierbij ondersteunt. Deze film is geproduceerd in opdracht van Pameijer. U kunt de film hier bekijken.

Vernieuwd overzicht wettelijke registraties gehandicaptenzorg

Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet? Het vernieuwde overzicht ‘Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz’ beantwoordt deze vraag. Het vorige overzicht verscheen in 2017. Sindsdien zijn er belangrijke nieuwe wetten bijgekomen. Daarom is dit overzicht herzien. Klik hier voor het overzicht.

Wat is er gewijzigd?

  • De onlangs in werking getreden verordeningen en wetten zijn opgenomen. Zo zijn de AVG en de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ toegevoegd. Verder staan de wijzigingen uit de WGBO en de ‘Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten’ nu ook in het overzicht.
  • Verouderde wetgeving is verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en de ‘Wet meldplicht datalekken'.
  • Voor de begeleider verplichte registraties uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zijn toegevoegd.
  • Uitbreiding van het begrippenkader.
  • Andere indeling van hoofdstukken (voor betere leesbaarheid).
  • Fabels en misverstanden zijn geactualiseerd.
  • Toevoeging van een korte beschrijving van de Wzd. Het overzicht bestaat wel alleen uit registraties die voorkomen uit de uit de huidige wetgeving.