Reflectie instrument voor orthopedagogen/psychologen in de gehandicaptenzorg

Het NIP en de NVO werken gezamenlijk aan een reflectie-instrument voor gedragsdeskundigen in de gehandicaptenzorg. Momenteel bevindt het reflectie-instrument zich in de pilotfase. Dat betekent dat enkele individuen en vakgroepen het instrument uittesten. Op basis van de ervaringen wordt het instrument verder aangepast en toegespitst op de doelgroep. In het voorjaar van 2020 wordt het instrument officieel beschikbaar gesteld voor (teams van) gedragsdeskundigen in de gehandicaptenzorg.

Waarom reflectie voor gedragsdeskundigen?
Het reflectie-instrument werkt als een spiegel om te zien hoe u in uw vak staat. Het biedt de kans om te leren en te verbeteren. Het instrument sluit goed aan op één van de bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De reflectie voor gedragsdeskundigen is een manier om het vertrouwen om te verantwoorden weer bij de professionals te leggen.

Voor de individuele orthopedagoog/psycholoog
Het belangrijkste uitgangspunt van de reflectietool is reflecteren en leren. Een zelfevaluatie vragenlijst geeft zicht op uw handelen bij belangrijke thema’s in uw professie. De uitkomsten van deze zelfevaluatie bespreekt u met twee of drie collega-beroepsgenoten, die u zelf uitkiest, al dan niet uit uw eigen organisatie. In dat gesprek zoekt u samen de discussie- en ontwikkelpunten op om daarop verdiepende inzichten te krijgen. Even stilstaan om te kunnen groeien! Daarna stelt u een persoonlijk ontwikkelplan op. U bepaalt zelf of en met wie u dit persoonlijk ontwikkelplan deelt. Het model nodigt uit om open te zijn over de eigen sterkten en zwakten en is geen instrument van verantwoording naar anderen. De reflectietool behelst een cyclisch proces dat u periodiek kunt herhalen.

Voor de vakgroep
Voor de vakgroep van psychologen/orthopedagogen is het mogelijk om aanvullend de TeamOntwikkelmeter (TOM) in te vullen. Deze maakt een quick scan van de teamsamenwerking; in hoeverre zit de vakgroep op één lijn rond zaken als afstemming en doelgerichtheid? De vakgroep gebruikt de uitkomsten om met elkaar het gesprek aan te gaan over de onderlinge samenwerking. De vakgroep stelt daarna samen een team-ontwikkelplan op.

Pilot
Momenteel bevindt het reflectie-instrument voor gedragsdeskundigen in de gehandicaptenzorg zich in de pilotfase. Dat betekent dat enkele individuen en vakgroepen het instrument uittesten. Op basis van de ervaringen wordt het instrument verder aangepast en toegespitst op de doelgroep. In het voorjaar van 2020 wordt het instrument officieel beschikbaar gesteld voor (teams van) gedragsdeskundigen in de gehandicaptenzorg.

Uit een eerste inventarisatie van de reacties blijkt dat de reflectietool een helpend instrument is, dat ingaat op actuele thema’s in de gehandicaptenzorg. Het nodigt uit kritisch te zijn op wat u doet.

Heeft u vragen, neem dan contact op met e.snijders@nvo.nl