Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)

01-02-2019
Recent is de begroting van SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) goedgekeurd door het ministerie van VWS. Deze stichting krijgt de taak om kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen, ontsluiten en implementeren voor de gehele langdurige zorg, inclusief de zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking.

SKILZ is opgericht door Verenso, V&VN en de NVAVG in samenwerking met het ministerie van VWS. Afgelopen jaren is reeds gewerkt aan een Meerjarenprogramma voor de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen in de VG-sector door de NVO, NIP, NVAVG, V& VN, Ieder(In) en de VGN. Dit programma zal nu binnen SKILZ verder opgepakt gaan worden. Concreet betekent dit voor de VG-sector dat twee nieuwe multidisciplinaire richtlijnen voor de VG-sector, namelijk 'Slaapproblemen' en 'Slik- en Voedingsproblemen' bij mensen met een verstandelijke beperking opgestart zullen gaan worden. De komende tijd zal vanuit SKILZ nauw samengewerkt gaan worden met onder andere de NVO. Zodra er meer bekend wordt over de ontwikkeling van de beide richtlijntrajecten, leest u dat hier en in onze nieuwsbrief.

Competentieprofiel van de orthopedagoog/psycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

27-11-2018
Op 26 november 2018 is in Utrecht het nieuwe Competentieprofiel van de orthopedagoog/psycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gelanceerd. Dit profiel is een verbijzondering van de bestaande profielen van de orthopedagoog-generalist, de Kinder-en Jeugdpsycholoog en de GZ-psycholoog. Met dit beroepsprofiel wordt duidelijk gemaakt wat een cliënt met beperkingen en hun verwanten, hulpverleners en organisaties mogen verwachten van orthopedagogen en psychologen.

Klik hier om te downloaden

Advies Zorginstituut: behandeling integraal in de Wet Langdurige zorg (Wlz)

23-10-2017
Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft eind september advies uitgebracht aan het ministerie van VWS over de positionering van behandeling in de Wlz. In het advies pleit ZINL ervoor om behandeling integraal in de Wlz op te nemen voor mensen die in een instelling verblijven. De reden hiervoor is dat de doelgroep (de meest kwetsbaren) is aangewezen op integrale, interdisciplinaire zorg. Positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz geeft de beste mogelijkheden deze zorg te bieden.
Een deel van de zorg die sommige cliënten in de Wlz nu ontvangen, waaronder de huisarts, farmaceutische zorg en hulpmiddelen, komt nu vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of is voor eigen rekening. Bij implementatie van dit advies, ontvangen zij straks vrijwel alle zorg vanuit de Wlz. Hiermee zou het historisch gegroeide onderscheid tussen verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling verdwijnen.
De NVO staat achter dit advies en hoopt dat het ministerie snel een besluit neemt tot het overnemen van dit advies. Hierdoor krijgen alle cliënten in de Wlz integrale en kwalitatief goede zorg en worden verschillen tussen zorg aan cliënten met een zelfde zorgvraag opgeheven

>>download 'Advies: Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz'

ZINL adviseert: Extramurale behandeling in Zorgverzekeringswet is mogelijk

22-9-2017
Extramurale behandeling die tot 2015 uit de AWBZ werd betaald, kan onder de zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Dat is de conclusie van het Zorginstituut Nederland (ZINL) in haar rapport Extramurale behandeling ontleed. Het gaat in het rapport om de extramurale behandeling voor mensen met een beperking. De NVO is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming en heeft daarbij ingezet op de rol van de orthopedagoog en een goede omschrijving van de zorg, zoals die specifiek is voor deze sector. Veel van de input is meegenomen. Zo wordt bijvoorbeeld ook de orthopedagoog generalist genoemd als regiebehandelaar.

NVO praat mee over veranderingen
Naar aanleiding van dit rapport van het ZiNL heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de NZa verzocht een advies uit te brengen over de bekostiging van extramurale behandeling in de Zvw. Dit advies wordt eind 2017 verwacht.
De NVO is intensief betrokken geweest bij totstandkoming van dit advies. Ter voorbereiding voor het op te stellen advies is de NVO geconsulteerd door de NZa door middel van een schriftelijke consultatieronde. In haar reactie heeft de NVO zicht uitgesproken over de verschillende bekostigingsopties. De NVO pleit ervoor, onafhankelijk van de gekozen bekostigingsvorm, dat (ortho)pedagogen regie-en/of hoofdbehandelaar kunnen zijn in de multidisciplinaire setting zoals deze binnen de extramurale behandeling bestaat, zodra de behandeling van gedragsproblematiek of systeemproblematiek voorliggend is. Lees hier de reactie van de NVO.

In 2018 zal het advies van de NZa zijn uitwerking krijgen in wet- en regelgeving. De NVO zal vanzelfsprekend een actieve bijdrage leveren bij deze uitwerking. Ook zal de NVO een actieve rol spelen bij het ontwikkelen van uniforme kwaliteitsstandaarden en richtlijnen van deze multidisciplinaire zorg.

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg naar Tweede Kamer

7-7-2016
De kwaliteitsagenda ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg’ heeft als doel de zorg voor mensen met een beperking voor te bereiden op de toekomst. De staatssecretaris heeft op vrijdag 1 juli de kwaliteitsagenda naar de Tweede Kamer verzonden. ’s Middags overhandigde hij het document aan de sector, waar de staatssecretaris in gesprek ging met o.a. cliënten, zorgprofessionals en bestuurders.  De belangrijkste vijf punten uit de agenda zijn:

  1. Versterking van de positie van de cliënt
  2. Investeren in cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen
  3. Toegeruste, betrokken professionals
  4. Bestuurders sturen met visie en bevorderen samenwerking
  5. Transparantie, (technologische) innovatie en samenwerking

Bij het opstellen van de agenda heeft de staatssecretaris veel samengewerkt met het veld. Ook de NVO heeft bijgedragen aan deze agenda en is verheugd met feit dat de professional zoveel aandacht krijgt in deze agenda. Nu moet de stap worden gemaakt naar het uitvoeren van de plannen. Wij zullen ons, samen met andere partijen, blijven inzetten voor het versterken van de positie van de professional. Zo zal er worden ingezet op de ontwikkeling van richtlijnen voor deze sector.