ZINL adviseert: Extramurale behandeling in Zorgverzekeringswet is mogelijk

Extramurale behandeling die tot 2015 uit de AWBZ werd betaald, kan onder de zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Dat is de conclusie van het Zorginstituut Nederland (ZINL) in haar rapport Extramurale behandeling ontleed. Het gaat in het rapport om de extramurale behandeling voor mensen met een beperking. De NVO is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming en heeft daarbij ingezet op de rol van de orthopedagoog en een goede omschrijving van de zorg, zoals die specifiek is voor deze sector. Veel van de input is meegenomen. Zo wordt bijvoorbeeld ook de orthopedagoog generalist genoemd als regiebehandelaar.

NVO praat mee over veranderingen
Als de bovengenoemde zorg wordt overgeheveld naar de Zvw, is er nog wel het een en ander te doen. Zo overweegt ZINL een apart te verzekeren prestatie te creëren voor extramurale behandeling. Dit biedt voor orthopedagogen (generalist) de mogelijkheid om vanuit de eigen expertise een bijdrage te leveren aan deze zorg binnen de zorgverzekeringswet. Van belang is daarbij wel dat zorgverzekeraars de orthopedagogen (generalist) dan ook vermelden binnen die aparte prestatie in hun polisvoorwaarden en inkoopcontracten. Zorgverzekeraars mogen immers zelf bepalen wie de zorg mag leveren; zij mogen de regelgeving van de NZa beperken, maar niet uitbreiden. De NVO zal vanzelfsprekend een actieve bijdrage leveren als de regelgeving, naar aanleiding van deze mogelijke veranderingen, moet worden aangepast. Ook zal de NVO een actieve rol spelen bij het ontwikkelen van uniforme kwaliteitsstandaarden en richtlijnen van deze multidisciplinaire zorg.

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg naar Tweede Kamer

De kwaliteitsagenda ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg’ heeft als doel de zorg voor mensen met een beperking voor te bereiden op de toekomst. De staatssecretaris heeft op vrijdag 1 juli de kwaliteitsagenda naar de Tweede Kamer verzonden. ’s Middags overhandigde hij het document aan de sector, waar de staatssecretaris in gesprek ging met o.a. cliënten, zorgprofessionals en bestuurders.  De belangrijkste vijf punten uit de agenda zijn:

  1. Versterking van de positie van de cliënt
  2. Investeren in cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen
  3. Toegeruste, betrokken professionals
  4. Bestuurders sturen met visie en bevorderen samenwerking
  5. Transparantie, (technologische) innovatie en samenwerking

Bij het opstellen van de agenda heeft de staatssecretaris veel samengewerkt met het veld. Ook de NVO heeft bijgedragen aan deze agenda en is verheugd met feit dat de professional zoveel aandacht krijgt in deze agenda. Nu moet de stap worden gemaakt naar het uitvoeren van de plannen. Wij zullen ons, samen met andere partijen, blijven inzetten voor het versterken van de positie van de professional. Zo zal er worden ingezet op de ontwikkeling van richtlijnen voor deze sector.