De orthopedagoog als zorgverantwoordelijke (regeling zorg en dwang en verplichte ggz)

13-09-2019
In de Regeling zorg en dwang (Rzd) wordt geregeld welke zorg­verleners de rol van zorgverantwoordelijke zoals genoemd in de Wet zorg en dwang (Wzd) kunnen vervullen.  Zowel Rzd als de regeling verplichte ggz (Rvggz) hebben ter consultatie voorgelegen. De NVO heeft samen met NIP en de NVGzP per brief gereageerd. In de Rzd kunnen orthopedagogen en OG-ers de rol van zorgverantwoordelijke vervullen. Beide regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Download:

Eerste Kamer akkoord met Aanpassingswet zorg en dwang: opname OG in BIG en Wzd-functionaris

09-07-2019
Op 9 juli 2019 heeft de Eerste Kamer de Aanpassingswet zorg en dwang, de wet die de opname van de OG in de BIG en de Wzd-functionaris regelt, als hamerstuk afgedaan. Door de PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend, wat betekent dat zij, indien de wet tot stemming was gebracht, tegen zouden hebben gestemd.

In een gezamenlijke brief van VGN, NVO, NIP, Ieder(in), Kansplus en LSR aan de Eerste Kamer is gepleit voor aanvaarding van dit wetsvoorstel nog voor het zomerreces, zodat het veld aan de slag kan met de verdere uitvoering van de implementatie van de wet zorg en dwang.

Lees hier de brief aan de Eerste Kamer.

Aanpassingswet zorg en dwang door de Tweede Kamer

18-06-2019
Op 18 juni 2019 stemde de Tweede Kamer in met de Aanpassingswet Zorg en Dwang. Een mijlpaal in twee opzichten! Aan de ene kant een essentiële stap richting opname van de OG in het BIG-register (zie themadossier ‘OG in de BIG’). En aan de andere kant maakt deze wet het mogelijk dat naast artsen ook orthopedagogen-generalisten en gz-psychologen in de langdurige zorg de functie van wzd-functionaris kunnen vervullen. De aanpassingswet Zorg en Dwang regelt een nieuwe positie voor gedragswetenschappers, omdat zij in de langdurige zorg, naast o.a. artsen een toegevoegde waarde hebben. Mensen met een beperking zijn immers niet ziek, gedragsvraagstukken komen veelal voort uit de beperking en kunnen, door gedragsmatige interventies, sterk verminderen. De nieuwe functie ziet primair toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan.

Dit is een volgende en heel grote stap in het parlementaire proces! De nu volgende en laatste stap is dat de Eerste Kamer zich uitspreekt over de wet.

Integrale zorg Wlz voor alle cliënten stap dichterbij

15-03-2019
Wlz-cliënten met gelijke zorgbehoefte krijgen nu niet altijd dezelfde zorg en niet altijd de zorg die nodig is. Dit komt doordat de regelgeving in de zorg onderscheid maakt tussen 'verblijf met behandeling' en 'verblijf zonder behandeling'. Het Zorginstituut adviseerde in 2017 om dit onderscheid op te heffen en alle behandeling onder de Wlz te brengen. De NVO is hier groot voorstander van en heeft dit in een eerdere consultatie aangegeven.

Uitvoeringstoets
De NZa heeft begin maart op basis van de reacties van betrokken partijen een uitvoeringstoets uitgebracht over de positionering van behandeling binnen de Wlz. Hieruit blijkt dat de integrale zorg voor alle Wlz-cliënten een financiële investering van 420 miljoen euro vergt en een voorbereidingstijd van twee jaar. In deze uitvoeringstoets komt onder andere ook naar voren de meerwaarde van de integrale aanpak in de Wlz: “De zorg van een specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of orthopedagoog is veelal proactief en daarmee preventief van aard, waarbij geprobeerd wordt te voorkomen dat cliënten later intensievere of zwaardere zorg nodig hebben. Onderzoek wijst uit dat cliënten met een zzp met behandeling minder vaak worden doorverwezen naar een ziekenhuis en dat per verwijzing ook minder kosten worden gemaakt”.

Vervolgstappen
De overheveling van alle behandeling naar de Wlz is zowel financieel als organisatorisch ingrijpend en moet daarom zorgvuldig gebeuren. Het is nu aan minister De Jonge van VWS om een besluit te nemen over de advies van de NZa.

Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)

01-02-2019
Recent is de begroting van SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) goedgekeurd door het ministerie van VWS. Deze stichting krijgt de taak om kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen, ontsluiten en implementeren voor de gehele langdurige zorg, inclusief de zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking.

SKILZ is opgericht door Verenso, V&VN en de NVAVG in samenwerking met het ministerie van VWS. Afgelopen jaren is reeds gewerkt aan een Meerjarenprogramma voor de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen in de VG-sector door de NVO, NIP, NVAVG, V& VN, Ieder(In) en de VGN. Dit programma zal nu binnen SKILZ verder opgepakt gaan worden. Concreet betekent dit voor de VG-sector dat twee nieuwe multidisciplinaire richtlijnen voor de VG-sector, namelijk 'Slaapproblemen' en 'Slik- en Voedingsproblemen' bij mensen met een verstandelijke beperking opgestart zullen gaan worden. De komende tijd zal vanuit SKILZ nauw samengewerkt gaan worden met onder andere de NVO. Zodra er meer bekend wordt over de ontwikkeling van de beide richtlijntrajecten, leest u dat hier en in onze nieuwsbrief.

Advies Zorginstituut: behandeling integraal in de Wet Langdurige zorg (Wlz)

23-10-2017
Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft eind september advies uitgebracht aan het ministerie van VWS over de positionering van behandeling in de Wlz. In het advies pleit ZINL ervoor om behandeling integraal in de Wlz op te nemen voor mensen die in een instelling verblijven. De reden hiervoor is dat de doelgroep (de meest kwetsbaren) is aangewezen op integrale, interdisciplinaire zorg. Positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz geeft de beste mogelijkheden deze zorg te bieden.
Een deel van de zorg die sommige cliënten in de Wlz nu ontvangen, waaronder de huisarts, farmaceutische zorg en hulpmiddelen, komt nu vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of is voor eigen rekening. Bij implementatie van dit advies, ontvangen zij straks vrijwel alle zorg vanuit de Wlz. Hiermee zou het historisch gegroeide onderscheid tussen verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling verdwijnen.
De NVO staat achter dit advies en hoopt dat het ministerie snel een besluit neemt tot het overnemen van dit advies. Hierdoor krijgen alle cliënten in de Wlz integrale en kwalitatief goede zorg en worden verschillen tussen zorg aan cliënten met een zelfde zorgvraag opgeheven

>>download 'Advies: Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz'

ZINL adviseert: Extramurale behandeling in Zorgverzekeringswet is mogelijk

22-9-2017
Extramurale behandeling die tot 2015 uit de AWBZ werd betaald, kan onder de zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Dat is de conclusie van het Zorginstituut Nederland (ZINL) in haar rapport Extramurale behandeling ontleed. Het gaat in het rapport om de extramurale behandeling voor mensen met een beperking. De NVO is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming en heeft daarbij ingezet op de rol van de orthopedagoog en een goede omschrijving van de zorg, zoals die specifiek is voor deze sector. Veel van de input is meegenomen. Zo wordt bijvoorbeeld ook de orthopedagoog generalist genoemd als regiebehandelaar.

NVO praat mee over veranderingen
Naar aanleiding van dit rapport van het ZiNL heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de NZa verzocht een advies uit te brengen over de bekostiging van extramurale behandeling in de Zvw. Dit advies wordt eind 2017 verwacht.
De NVO is intensief betrokken geweest bij totstandkoming van dit advies. Ter voorbereiding voor het op te stellen advies is de NVO geconsulteerd door de NZa door middel van een schriftelijke consultatieronde. In haar reactie heeft de NVO zicht uitgesproken over de verschillende bekostigingsopties. De NVO pleit ervoor, onafhankelijk van de gekozen bekostigingsvorm, dat (ortho)pedagogen regie-en/of hoofdbehandelaar kunnen zijn in de multidisciplinaire setting zoals deze binnen de extramurale behandeling bestaat, zodra de behandeling van gedragsproblematiek of systeemproblematiek voorliggend is. Lees hier de reactie van de NVO.

In 2018 zal het advies van de NZa zijn uitwerking krijgen in wet- en regelgeving. De NVO zal vanzelfsprekend een actieve bijdrage leveren bij deze uitwerking. Ook zal de NVO een actieve rol spelen bij het ontwikkelen van uniforme kwaliteitsstandaarden en richtlijnen van deze multidisciplinaire zorg.

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg naar Tweede Kamer

7-7-2016
De kwaliteitsagenda ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg’ heeft als doel de zorg voor mensen met een beperking voor te bereiden op de toekomst. De staatssecretaris heeft op vrijdag 1 juli de kwaliteitsagenda naar de Tweede Kamer verzonden. ’s Middags overhandigde hij het document aan de sector, waar de staatssecretaris in gesprek ging met o.a. cliënten, zorgprofessionals en bestuurders.  De belangrijkste vijf punten uit de agenda zijn:

  1. Versterking van de positie van de cliënt
  2. Investeren in cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen
  3. Toegeruste, betrokken professionals
  4. Bestuurders sturen met visie en bevorderen samenwerking
  5. Transparantie, (technologische) innovatie en samenwerking

Bij het opstellen van de agenda heeft de staatssecretaris veel samengewerkt met het veld. Ook de NVO heeft bijgedragen aan deze agenda en is verheugd met feit dat de professional zoveel aandacht krijgt in deze agenda. Nu moet de stap worden gemaakt naar het uitvoeren van de plannen. Wij zullen ons, samen met andere partijen, blijven inzetten voor het versterken van de positie van de professional. Zo zal er worden ingezet op de ontwikkeling van richtlijnen voor deze sector.