Inleiding

Mensen met een beperking hebben sinds 1 januari 2015 te maken met een gewijzigd zorgstelsel. Voor zorg, ondersteuning, werk en inkomen zijn zij aangewezen op de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De NVO zet zich in voor een goede toegang tot- en overgang tussen- deze stelsels om de benodigde (continuïteit van) zorg te bewerkstelligen.

Binnen de NVO organiseren het netwerk LZMG+ en het samenwerkingsverband ZMVB (met het NIP) vakinhoudelijke activiteiten gericht op het werken met mensen met een beperking. De NVO faciliteert die en vraagt regelmatig accreditatie hiervoor aan. Tevens fungeren dit netwerk en het samenwerkingsverband als klankbordgroep voor de NVO.