Werkervaringsplaatsen

De NVO vindt werkervaringsplaatsen een ongewenste ontwikkeling, maar realiseert zich dat veel starters in de huidige economische en politieke situatie helaas zijn aangewezen op zo'n werkervaringsplaats. Starters biedt het wel een kans om werkervaring op te doen in aanloop naar een baan.

Voor dit 'fenomeen' is er politiek en maatschappelijk aandacht gekomen n.a.v. de enquête van NVO, NIP en SMP waarvan de conclusies werden uitgelicht tijdens een uitzending van het tv-programma De Monitor (3 januari 2016). Minister Asscher (SZW) heeft vervolgens een plan van aanpak gepresenteerd (12 april 2016) waarvan de resultaten in een Kamerbrief (1 december 2016) zijn weergegeven. De minister wil zijn 3-sporen beleid doorzetten en is positief over de samenwerking met NVO en NIP om starters te bereiken. Lees hier meer.

Uit de genoemde enquête van NVO, NIP en SMP blijkt dat veel werkervaringsplaatsen niet voldoen aan voorwaarden die de NVO aan een werkervaringsplaats verbindt.


Wat doet de NVO?

De gepubliceerde handreiking werkervaringsplaatsen (juli 2016) verder onder de aandacht brengen bij NVO- studenten en starters, zodat zij weloverwogen en zo goed mogelijk voorbereid het gesprek kunnen aangaan voor een werkervaringsplaats. Om de handreiking te openen, moet u eerst inloggen op het ledengedeelte.

Samen met het NIP streven naar een convenant met werkgevers(organisaties) om de voorwaarden te verbeteren.

De NVO heeft zelf een lijst met voorwaarden opgesteld waaraan volgens de beroepsvereniging een werkervaringsplaats moet voldoen.

Heldere informatie bevorderen over de regels rondom het lopen van een stage (juridisch gezien is er geen verschil tussen een stage en een werkervaringsplaats). Hiervoor is de website van de Inspectie SZW verbeterd. Zie: www.inspectieszw.nl (> onderbetaling stage).

Het NVO-netwerk Studenten & Starters, samen met de sectie Startende Psychologen en SPS (studenten) van het NIP gaan actief meedenken met het Ministerie van SZW om via social media het onderwerp doelgroepgericht en succesvol onder de aandacht te brengen. Hiervoor wordt een focusgroep opgericht waarin zowel starters/studenten van de NVO als het NIP zitting hebben.