Werkervaringsplaatsen

De NVO vindt werkervaringsplaatsen een ongewenste ontwikkeling, maar realiseert zich dat veel starters in de huidige economische en politieke situatie helaas zijn aangewezen op zo'n werkervaringsplaats. Starters biedt het wel een kans om werkervaring op te doen in aanloop naar een baan.

Voor dit 'fenomeen' is er politiek en maatschappelijk aandacht gekomen n.a.v. de enquête van NVO, NIP en SMP waarvan de conclusies werden uitgelicht tijdens een uitzending van het tv-programma De Monitor (3 januari 2016). Minister Asscher (SZW) heeft vervolgens een plan van aanpak gepresenteerd (12 april 2016) waarvan de resultaten in een Kamerbrief (1 december 2016) zijn weergegeven. De minister wil zijn 3-sporen beleid doorzetten en is positief over de samenwerking met NVO en NIP om starters te bereiken.

Onderzoek ministerie van SWZ
Het ministerie van SWZ startte een onderzoek om de omvang van het stagemisbruik onder afgestudeerden in kaart te brengen en in welke sectoren het probleem zich het meeste voordoet. Met de probleemsectoren die door het onderzoek in kaart worden gebracht zal het ministerie in gesprek gaan en hen wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het creëren van een eerlijke arbeidsmarkt. De resultaten van het onderzoek zullen voor de zomer van 2018 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Wat doet de NVO?
De gepubliceerde handreiking werkervaringsplaatsen (juli 2016) onder de aandacht brengen bij NVO- studenten en starters, zodat zij weloverwogen en zo goed mogelijk voorbereid het gesprek kunnen aangaan voor een werkervaringsplaats. Om de handreiking te openen, moet u eerst inloggen op het ledengedeelte.

Heldere informatie bevorderen over de regels rondom het lopen van een stage (juridisch gezien is er geen verschil tussen een stage en een werkervaringsplaats). Hiervoor is de website van de Inspectie SZW verbeterd. Zie: www.inspectieszw.nl.

Het NVO-netwerk Studenten & Starters, samen met de sectie Startende Psychologen en SPS (studenten) van het NIP heeft in september 2017 actief meegedacht met het ministerie van SWZ over werkervaringsplaatsen.