Vluchtelingenkinderen

De NVO vindt het belangrijk dat ieder kind tot zijn of haar recht komt en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat geldt uiteraard ook voor vluchtelingenkinderen en asielzoekers.

Zij hebben te maken met specifieke wet- en regelgeving die op hen van toepassing is, die echter niet altijd in voldoende mate wordt nageleefd (nationaal) of kan worden nageleefd (VN-Kinderrechtenverdrag). 
Vluchtelingenkinderen krijgen te maken met de domeinen van jeugdhulp, (passend) onderwijs en ggz die bijvoorbeeld vanwege snel op elkaar volgende reeks verhuizingen niet altijd naar wenselijkheid kan worden toegepast. Aan verbetering van deze situatie en een goede opvang en begeleiding van kinderen en gezinnen wil de NVO graag bijdragen.

Als het gaat om vluchtelingenkinderen is er een onderscheid te maken in:

  • Nieuwkomers: mensen die net in Nederland aankomen en nog verblijven in een asielzoekerscentrum (azc) of net een tijdelijke verblijfplaats hebben gekregen. Bij deze kinderen gaat het om de leefomstandigheden en opvoedsituaties in asielzoekerscentra, toeleiding naar onderwijs, taalverwerving, inhalen van onderwijsachterstanden en in voorkomende situaties behandeling van trauma’s.
  • Oudkomers: mensen die al langere tijd in Nederland zijn en uitgezet (dreigen te) worden en  waar het kindbelang zwaar moet worden meegewogen. In deze situaties zijn naar opvatting van de NVO degelijke orthopedagogische rapportages nodig die bijv. ingaan op het ontwikkelingsniveau van het kind.
  • Statushouders: mensen die een verblijfstatus hebben gekregen en voor wie onder andere snelle integratie aan de hand van onderwijs, opvoedprogramma’s en participatie wenselijk zijn.


Pedagogen en psychologen ondersteunen kinderen en ouders rechtstreeks, geven advies of begeleiding aan leerkrachten of stellen pedagogische rapportages op als onderdeel van rechterlijke procedures, zodat het belang van het kind wordt meegewogen.
 

NVO werkt samen met NIP en het Onderzoeks- en Expertisecentrum Kinderen- en Vreemdelingenrecht aan:

Een pool van pedagogen en psychologen die op vrijwillige basis pedagogische rapportages opstellen om zo de huidige wachtlijsten weg te werken. Jaarlijks is er een scholingsdag en terugkomdag voor de deelnemers aan deze pool waarin kennis wordt uitgediept en praktijkervaringen worden gedeeld. De rapportages door NVO en NIP-leden worden erg op prijs gesteld door het Expertisecentrum, bieden hen nieuwe inzichten en de wachtlijst is op dit moment aanzienlijk teruggebracht.

Mogelijkheden voor financiering van bovenstaande werkzaamheden in kaart brengen en verkennen.

Wettelijke verankering van deze rapportages door pedagogen en psychologen.

Voor meer informatie, neem contact op met Marieke Visser (m.visser@nvo.nl).