Komen er ook vakinhoudelijke richtlijnen voor orthopedagogen of gedragswetenschappers die in het onderwijs werken?

Daarover is nog nooit met het ministerie van OCW gesproken. Tenminste een aantal van de richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming is ook relevant voor orthopedagogen die in het onderwijs werken. De NVO zet actief in op verspreiding en onder de aandacht brengen van de richtlijnen; daarbij neemt zij ook verspreiding van de richtlijnen onder dié leden die in het onderwijs werken mee.