Is er een privacy-code voor thuiszittende leerlingen? Zo ja, is de NVO daarbij betrokken?

Er is geen aparte privacy code voor thuiszittende leerlingen. Wel is er een model convenant ontwikkeld, waar onder meer de NVO over heeft meegedacht. Dit convenant legt vast hoe de verschillende partijen, zoals gemeente, school en samenwerkingsverband, met elkaar kunnen samenwerken en onder welke voorwaarden jeugdhulp daarbij kan aansluiten.  

In het convenant wordt geregeld met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt, wie voor welke acties met betrekking tot persoonsgegevens verantwoordelijk is, wanneer sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van samenwerkingsverband of schoolbestuur en gemeente en hoe invulling wordt gegeven aan de vereisten uit privacy wet- en regelgeving zoals de informatieplicht, de rechten van de betrokkene, beveiliging en het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens. Ook is uitgewerkt hoe zorgvuldig casuïstiek overleg kan plaatsvinden. 

Van belang om te weten is dat een convenant nooit ruimer kan zijn dan geldende wetgeving. School en samenwerkingsverband kunnen in het kader van thuiszittende leerlingen soms informatie uitwisselen op basis van hun wettelijke taak (de AVG spreekt dan over algemeen belang). Voor hulpverleners geldt dat informatie-uitwisseling zal plaatsvinden op basis van toestemming. Dit is nader uitgewerkt in het model convenant. In ieder geval worden ouders en leerling altijd geïnformeerd voorafgaand aan eventuele informatie- uitwisseling en ook uitgenodigd voor de casuïstiek besprekingen.