Waarom OG in de BIG

Iedereen heeft recht op ontwikkeling, ontplooiing en participatie. Een gezonde opvoedings- en ontwikkelingsrelatie is daarbij cruciaal. Als die in het geding is, heeft iedereen recht op hulp van een professional met de juiste expertise.

De juiste professional met de juiste expertise staat echter door regelgeving nu regelmatig buiten spel. Dat gebeurt vooral in de GGZ, maar werkt regelmatig door in andere domeinen zoals de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en het onderwijs.

De begeleiding/behandeling van jongeren/volwassenen/ouders vanaf 18 jaar valt onder de zorgverzekeringswet. Voor de vergoeding van zorg wordt daarbij uitgegaan van BIG-registratie. Ook in het Kwaliteitsstatuut GGZ is de eis opgenomen dat alleen BIG-geregistreerden als regiebehandelaar kunnen optreden.

Een OG kan in die situaties nu geen regiebehandelaar zijn en geen vergoede zorg bieden. Ondanks zijn expertise voor deze doelgroepen.

Dit leidt tot:
- wachtlijsten in de zorg
- cliënten die te maken krijgen met verschillende professionals in plaats van met één vertrouwde deskundige
- onnodige administratieve lasten bij professionals

SKJ in relatie tot de Wet BIG
In de jeugdhulp is registratie bij SKJ gelijkwaardig aan BIG-registratie. NVO pleit voor SKJ-registratie in de jeugdhulp en ziet het belang hiervan. We zien echter ook dat er gemeenten en werkgevers zijn die – ondanks wat de Jeugdwet daarover zegt – een BIG-registratie eisen bij gedragswetenschappers die zij aannemen.