Waar gaat deze internetconsultatie over?

De internetconsultatie gaat over het concept opleidingsbesluit OG. Dit ‘Besluit’ hangt onder het wetsvoorstel Aanpassingswet Zorg en Dwang dat in november 2018 door de Minister bij de Tweede Kamer is ingediend. Onderdeel van dit wetsvoorstel is dat de orthopedagoog generalist (OG) als beroep wordt opgenomen in de Wet BIG. Wanneer een nieuw beroep in de Wet BIG wordt geregeld, betekent dit ook dat de opleidingseisen voor dit beroep in een ‘Besluit’ (ook wel algemene maatregel van bestuur genoemd) moeten worden geregeld. Alleen personen die voldoen aan de opleidingseisen, kunnen worden ingeschreven als OG in het BIG-register. Deze opleidingseisen zijn vastgelegd in het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist dat voorligt in internetconsultatie. Over dat Besluit wordt nu de mening gevraagd van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Nadrukkelijk wordt de mening gevraagd over de ‘opleidingseisen’ van de OG-opleiding. Het gaat om de inhoud van de opleiding, zoals het vakkenpakket, de competenties die opgedaan worden en instroomeisen.

Deze internetconsultatie gaat niet, zoals in de eerdere internetconsultatie wel aan de orde was, om de vraag óf de OG in het BIG-register wordt opgenomen. Dat is al geregeld met het wetsvoorstel dat voorligt bij de Tweede Kamer.