Over de Wet BIG

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is een kwaliteitswet en regelt de deskundigheid van de betreffende beroepen, door een wettelijke beschrijving van die deskundigheid, door eisen aan opleidingen te stellen en door een systeem van tuchtrecht.

Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Eén van de instrumenten van de Wet BIG is het BIG-register. Op dit moment zijn de GZ-psycholoog en de psychotherapeut geregistreerd als artikel 3-beroepen (de zogeheten basisberoepen). 

Onderscheid tussen domeinen in de zorg: jeugdhulp, ggz en gehandicaptenzorg
Het belang van een BIG-registratie hangt voor een OG af van in welk domein hij werkzaam is. Omdat behandeling van jongeren/volwassenen van 18+ én van ouders onder de zorgverzekeringswet valt, is BIG-registratie daar van belang. Een OG kan in die situaties nu geen regiebehandelaar zijn en geen vergoede zorg bieden.

In de jeugdhulp is registratie bij SKJ óf in de wet BIG een wettelijke verplichting. NVO pleit voor SKJ-registratie in de jeugdhulp en ziet het belang hiervan. We zien echter ook dat er gemeenten en werkgevers zijn die – ondanks wat de Jeugdwet daarover zegt – een BIG-registratie eisen bij gedragswetenschappers die zij aannemen.

In de gehandicaptenzorg is BIG-registratie nog niet ingevoerd. Wel is in recente wetsvoorstellen een belangrijke functie, zoals de wzd-functionaris, gekoppeld aan BIG-registratie. Een aandachtspunt is ook dat er cliëntengroepen verschuiven tussen de langdurige zorg en de ggz. Cliënten die onder de zorgverzekeringswet gaan vallen, dreigen dan niet meer door een OG begeleid/behandeld te kunnen worden. Daarnaast is er in de gehandicaptenzorg een deel van de mensen die kampt met psychiatrische problematiek. Er ontstaan wachtlijsten voor specifieke groepen in de ggz, zoals mensen die kampen met autisme en licht verstandelijk beperkten met ernstige gedragsproblemen. Dit zijn bij uitstek zorgvragen waarvoor de OG is toegerust. Behandeling in de GGZ vraagt dan weer om een BIG-registratie. 

Meer informatie vindt u op de website van het BIG-register