Beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg

08-02-2019 - Een inventarisatie van psychologische en pedagogische zorg op alle domeinen waar die zorg wordt geleverd is gereed! Het is het eerste product van het project beroepenstructuur, een project van NIP, NVGZP, NVO en NVP, onder voorzitterschap van en gefaciliteerd door P3NL, om tot een nieuw beroepengebouw te komen. De NVO is blij met de inventarisatie. Allereerst omdat er expliciet aandacht is voor zowel pedagogische als psychologische zorg.

Lees verder

OG in de BIG: vragen van Tweede Kamer bekend

25-01-2019 - Woensdag 23 januari jl. maakte de Tweede Kamer de vragen over het wetsvoorstel wijziging Wet zorg en dwang van de verschillende politieke partijen bekend. Het wetsvoorstel stelt ook opname van de orthopedagoog-generalist in de wet BIG voor. De vragen van de Kamer zijn een volgende stap in het parlementaire proces. Geen enkele politieke partij is kritisch over de opname van de orthopedagoog-generalist als zodanig. Wel zijn er vragen of het wenselijk is taken van een zogeheten Wzd-functionaris te beleggen bij gedragswetenschappers, de gz-psycholoog en de orthopedagoog-generalist.

Lees verder

Argumentenkaart OG in het BIG-register

18-01-2019 - Eind november 2018 stuurde Minister De Jonge het wetsvoorstel wijziging wet Zorg en Dwang en de Wet BIG naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen in de Wet zorg en dwang én het voorstel om de OG op te nemen in het BIG-register. De Tweede Kamer had tot woensdag 16 januari jl. de tijd om inbreng te leveren als reactie op dit wetsvoorstel. 

De NVO stuurde een brief met het verzoek aan de Kamerleden om onze reactie te betrekken bij hun inbreng voor het wetsvoorstel. Ook ontwikkelde de NVO een overzichtelijke argumentenkaart met de belangrijkste argumenten voor opname van OG in het BIG-register.

Lees meer informatie in het themadossier ‘OG in de BIG’ op onze website.

Aanpassingswet Zorg en dwang én OG in de BIG naar Tweede Kamer

30-11-2018 - Op 23 november jl. is het wetsvoorstel ‘wijziging wet zorg en dwang en de wet BIG in verband met de invoering van de Wzd-functionaris’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen in de Wet zorg en dwang (Wzd) én voorstellen tot wijziging van de wet BIG. Het wetsvoorstel om de OG op te nemen in de wet BIG, waar minister De Jonge in een brief van d.d. 5 november al aan refereerde, is er dus. Goed nieuws voor orthopedagogen en hun collega’s, cliënten én werkgevers!

Lees verder

Orthopedagoog-generalist in Wet BIG

05-11-2018 - Minister Hugo de Jonge stuurde op 5 november jl. een brief naar de Kamer over de Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Daarin bevestigt hij de opname van de orthopedagoog-generalisten in de Wet BIG. Dit om de continuïteit van hulp aan jongeren in de overgang naar 18 jaar te bevorderen. 

Lees verder

Experimenteervoorstel regiebehandelaarschap strandt op niet-bestaande commissie

02-11-2018 - Je zou toch zeggen dat er met de wachtlijsten, de afspraken die gemaakt zijn in het hoofdlijnenakkoord ggz, de zorg over de continuïteit van zorg als cliënten achttien jaar worden, wel enig gevoel van urgentie in de ggz bestaat. Het omgekeerde blijkt het geval te zijn Deze week stagneerde een experimenteervoorstel dat de NVO mede namens Molendrift, een instelling voor (jeugd)ggz, en verzekeraar Menzis indiende. Op een nog niet ingerichte commissie. Een commissie die overigens in het Kwaliteitsstatuut in 2016 procedureel al helemaal was uitgewerkt. 

Lees verder

BIG-loos

26-10-2018 - Marlies Post, directeur NVO: 'Ik ben er zo een. Een BIG-loze. Een persona non grata in de zorg. Een universitair opgeleide professional die een risico vormt voor zijn cliënt, zijn collega’s en zijn organisatie. Die van zorgverzekeraars minder vergoed krijgt dan vergelijkbare professionals. Voor de leken onder u: een big-loze is geen depressief moedervarken dat tien of twaalf gezellige biggetjes ontbeert. Het is ook geen agrariër die er bewust voor kiest geen varkensvlees te fokken. Een BIG-loze is een soort dakloze professional. Iemand die niet is geregistreerd in het Register dat hoort bij de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg'.

Lees verder

Update OG in de BIG

19-10-2018 - Het blijft stil aan de zijde van het departement van VWS. Dat betekent helaas dat wij nog geen antwoord kunnen geven op de vraag die velen van u ons stellen: Is er al nieuws? Toch is er wel iéts te melden. Binnen het departement vindt de nodige afstemming plaats tussen verschillende directies (Jeugd, Gehandicaptenzorg en de voor dit wetstraject verantwoordelijke directie MEVA). Ook de brancheorganisaties hebben opnieuw, gezamenlijk, bij VWS aangegeven waarom zij opname van de orthopedagoog generalist belangrijk vinden.

Lees verder

NVO reageert op internetconsultatie Wet BIG II

19-02-2018 - Na meer dan 500 positieve reacties van professionals, brancheorganisaties (GGZ Nederland, VGN, Actiz, NFU en NVZ, verenigd in BoZ, Jeugdzorg Nederland en VOBC), individuele werkgevers, waaronder een aantal toonaangevende zorginstellingen in de (jeugd)ggz en gehandicaptenzorg, de drie grootste cliëntorganisaties in de gehandicaptenzorg (Stichting Down Syndroom, KansPlus en Sien) en opleidingsinstellingen (zowel alle universiteiten die orthopedagogiek aanbieden als de hoofdopleiders van de postmasteropleidingen orthopedagoog generalist) maakte ook de NVO op 16 februari van de gelegenheid gebruik om te reageren op de internetconsultatie wet BIG II. Al deze reacties bevestigen de toegevoegde en onderscheidende waarde van de opleiding en van het beroep en de behoefte aan de expertise vanuit de orthopedagogiek in het veld.

Lees verder

Verankering deskundigheidsbevorderingseis Wet BIG

12-06-2017 - Samen met een aantal andere beroepsverenigingen ondertekende de NVO 8 juni 2017 een brief aan minister Schippers over de positie van beroepsverenigingen bij nascholing en accreditatie. Het voorstel om de Wet BIG aan te passen bevat naast het voorstel om de orthopedagoog generalist op te nemen als artikel 3 beroep ook aangepaste regelgeving voor herregistratie. 

Lees verder

OG in de BIG

21-12-2016 - De afgelopen maanden is er, grotendeels achter de schermen, weer veel gebeurd. Op verzoek van het ministerie maakten we een uitwerking voor de opleiding tot orthopedagoog generalist. Die uitwerking, die formeel een algemene maatregel van bestuur (AMvB) heet, komt straks 'onder' de wet te hangen. De AMvB OG staat dan naast de uitwerkingen (die in de wandelgangen vaak worden aangeduid als 'besluiten' en die ook AMvB's zijn) die nu al bestaan voor de opleiding tot gz-psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut. De besluiten (of AMvB's) voor de opleiding gz-psycholoog en de opleiding psychotherapeut worden in het wetsvoorstel geactualiseerd. Er is daarom sprake van drie nieuwe AMvB's; voor de opleiding tot elk van de drie de basisberoepen is er een aparte AMvB. Zo'n AMvB beschrijft o.a. competenties waartoe de opleiding opleidt, de voorwaarden voor erkenning van de opleidingsinstelling, voor erkenning van de hoofdopleiders en van praktijksopleidingsinstellingen, etc.

Lees verder

OG in de BIG: stand van zaken

04-11-2016 - De NVO ontvangt de laatste tijd weer meer vragen over de voortgang van de wetswijziging die o.a. voorstelt om de OG op te nemen in de Wet BIG. Aanleiding is o.a. het feit dat 2017 nadert en orthopedagoog generalisten nu concreet en in de praktijk worden geconfronteerd dat zij, in tegenstelling tot nu, vanaf 2017 geen regiebehandelaar kunnen zijn in de ggz – althans, dat zorgverzekeraars hen niet als zodanig vergoeden. 
Onze laatste informatie is dat de internetconsultatie over dit wetsvoorstel nu begin 2017 is gepland. Daarna gaat het ter advisering naar de Raad van State en vervolgens, afhankelijk van het advies van de Raad van State, al dan niet direct naar de Tweede en vervolgens Eerste Kamer. 

Lees verder

Minister maakt planning wetsvoorstel Wet BIG bekend

14-7-2016 - Op 8 juli 2016 stuurde minister Schippers een ‘Overzicht van moties en toezeggingen VWS 2016’ aan de Tweede Kamer. Op pagina 10 van dit lijvige document dat in totaal uit 12 pagina’s bestaat, schrijft zij:
‘Toegezegd is om de Kamer voor de zomer te informeren over de planning van de wetsvoorstellen in relatie tot de Wet BIG. Aanleiding om de Wet BIG te wijzigen is: de tweede evaluatie van de Wet BIG, ontwikkelingen binnen de cosmetische sector en de tuchtbrief (Kamerstuk 33000XIV, nr. 168).

Lees verder

OG in de BIG: stand van zaken

6-7-2016 - op 19 juni 2015 besloot minister Schippers de OG op te nemen in de wet BIG. Dat moet zij aan het parlement voorleggen met een voorstel tot wetswijziging. Zij integreert dit in een voorstel dat ook andere punten uit de evaluatie van de Wet BIG meeneemt, zoals uitbreiding van de normen voor herregistratie. (NB het NIP heeft een aanvraag ingediend om ook de K&J-psycholoog op te nemen in de Wet BIG.

Lees verder

Tweede Kamer vraagt aandacht voor continuïteitsvraagstuk OG

2-6-2016 - Tijdens een overleg over de GGZ op 26 mei 2016 in de Tweede Kamer heeft Pia Dijkstra (D66) meerdere malen aan de minister gevraagd of versnelde opname van de orthopedagoog generalist (OG) in de Wet BIG mogelijk is, dan wel een tijdelijke regeling voor de beroepsgroep zodat zij toch als regiebehandelaar in de ggz kunnen fungeren met ingang van 2017. De NVO had vooraf input geleverd aan de Kamer. De minister gaf aan dat er een regeling komt om de overgang 18-/18+ op te vangen doordat de behandeling met maximaal een jaar kan doorlopen wanneer de behandelaar postmaster SKJ-geregistreerd is.

Lees verder