Afwegingskader Meldcode

Minister De Jonge en afgevaardigden beroepsgroepen pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge. 

Dat geldt ook voor de beroepsgroep pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals.

                                                                                                                                            Mariska van der Steege is NVO-projectleider van de projectgroep die namens 16 beroepsverenigingen/groepen het Afwegingkader heeft opgesteld.

Klik hier voor het Afwegingskader Meldcode.

Minister De Jonge: “We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar  een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

Er is een implementatieplan opgesteld, dat het komende half jaar wordt uitgevoerd. Er komen onder meer regionale bijeenkomsten over het Afwegingskader.

Zie voor meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders van de beroepsgroepen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

In vier regionale informatiebijeenkomsten informeren we u graag over de verbeterde meldcode en het afwegingskader, klik hier voor alle data en inschrijving.