Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigde of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’ (definitie Jeugdwet 2015). Het gaat niet alleen om lichamelijk geweld, maar bijvoorbeeld ook om verwaarlozing. En naast het fysieke aspect is juist ook het gedragswetenschappelijke aspect van huiselijk geweld belang. Lichamelijk letsel is vaak direct zichtbaar, maar de psychische en sociale gevolgen gaan vaak veel langer door en het is juist ook van belang om daar op in te zetten. (Ortho)pedagogen zijn daar bij uitstek geschikt voor en hebben een belangrijke rol in het signaleren, voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld, bijvoorbeeld als ze werken bij:

  • Veilig Thuis
  • een wijkteam
  • een instelling voor verstandelijk gehandicapten
  • een onderwijsbegeleidingsdienst
  • de ouderenzorg
  • een praktijk voor hulp bij echtscheiding


Wat doet de NVO?

De NVO kent een klankbordgroep kindermishandeling waarin leden actief zijn die in hun werk te maken hebben met kindermishandeling en huiselijk geweld en de vraagstukken die hiermee samenhangen. Leden vanuit deze klankbordgroep nemen actief deel aan projecten op landelijk niveau, bijvoorbeeld over de aanscherping van de meldcode en informatie-uitwisseling bij kindermishandeling.

De NVO behartigt de belangen van pedagogen die te maken hebben met kindermishandeling en huiselijk geweld richting de Ministeries, gemeenten en werkgevers. Bijvoorbeeld in het traject rondom de aanscherping van de meldcode en het onderzoek naar informatie-uitwisseling rondom kindermishandeling.

De NVO ontwikkelt, becommentarieert en autoriseert verschillende richtlijnen kindermishandeling binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming, de jeugdgezondheidszorg, de GGZ en de verslavingszorg.


Nuttige links