Wat is de IGhB?

IGhB staat voor Internationale Gesellschaft heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände. De IGhB is een internationale genootschap dat bestaat uit leden van de beroepsverenigingen voor heilpädagogen en (ortho)pedagogen uit verschillende Europese landen. Veel landen kennen geen opleiding tot orthopedagoog. Er zijn echter veel overeenkomsten met de opleiding tot heilpädagoge. Daarom is deze internationale samenwerking tussen heilpädagogen en orthopedagogen gestart (verder te noemen pedagogen).

De IGhB is in 2005 opgericht en vergadert twee weekenden per jaar. Deze vergaderingen vinden wisselend plaats in de verschillende deelnemende landen.

Het doel van het gezelschap is als volgt:
Door deelname aan het gezelschap leren de beroepsverenigingen van de verschillende landen van elkaar en staan met elkaar in contact om de pedagogiek te blijven ontwikkelen als waardevol vakgebied voor de samenleving. Zo wordt er aandacht besteed aan de (internationale) positie en de identiteit van de pedagoog en hoe deze identiteit en positie versterkt kunnen worden. Daarnaast komen actuele maatschappelijke en ethische vraagstukken aan de orde waarin de pedagogen een rol spelen, en komt aan de orde hoe deze rol eruit kan zien.

Wie neemt nu deel aan de IGhB?
De landen die nu deelnemen zijn: Luxemburg, Nederland, Duitsland, Slowakije, Zwitserland, Hongarije, en Vlaanderen. In de toekomst zullen ook beroepsverenigingen uit andere Europese landen kunnen aansluiten. Ieder land wordt vertegenwoordigd door twee leden. De meesten hiervan zitten ook in het bestuur van de beroepsvereniging in het eigen land.

Nederland wordt op dit moment vertegenwoordigd door:
Joanne Boeschoten: Joanne is orthopedagoog-generalist. Zij is als orthopedagoog verbonden aan het Praktijkonderwijs en werkt daarnaast bij het Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden.

Wat zijn concrete activiteiten van de IGhB?
Een thema dat naar voren komt in de verschillende deelnemende landen is de positie van de pedagoog. Zowel in Nederland als in de andere deelnemende landen is hieromtrent nog veel winst te behalen. De pedagoog kan een belangrijke rol spelen in de samenleving. Wat deze rol is, en wat de impact kan zijn van de hulp van een pedagoog is bij anderen niet altijd bekend. De positie van de pedagoog dient versterkt te worden, en het belang van het werk van de pedagoog dient beter bekend te worden. Wat daarnaast besproken wordt, zijn de verschillen die er in de deelnemende landen zijn als het gaat om de identiteit van de pedagoog. Er zijn verschillen voor wat betreft de arbeidsvelden en de taken en bevoegdheden. Naar aanleiding hiervan wordt er op dit moment gewerkt aan een project: het per land in kaart brengen, in de verschillende deelnemende landen, van wat de rol en de meerwaarde is van de pedagoog in de samenleving. Hoe kijkt de pedagoog zelf aan tegen actuele maatschappelijke thema’s waarbij hij/zij betrokken is? Wat heeft de pedagoog als professional te bieden in relatie tot die maatschappelijke thema’s? Wat zijn de specifieke competenties van de pedagoog nu en welke zijn er in de toekomst nodig? Hoe verhoudt de pedagoog zich ten opzichte van de uitdagingen in de veranderende samenleving? Wanneer, door middel van een onderzoek in de verschillende landen, hierover informatie is ingewonnen, kan deze informatie naast elkaar gelegd worden. Gekeken kan dan worden wat overeenkomstig  is in de verschillende landen, en waar de verschillen zitten. Deze resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden bij het verder ontwikkelen van de identiteit van de pedagoog en daarmee ook bijdragen aan de versterking van de (internationale) positie van de pedagoog.

Wat betekent de IGhB concreet voor u als lid?
Door internationaal samen te werken met beroepsverenigingen uit verschillende landen in de IGhB, kan ervoor gezorgd worden dat de leden van de NVO kunnen profiteren van de kennis die er is in andere landen over verschillende belangrijke thema’s. Daarnaast kan het project ter versteviging van de identiteit en de positie van de pedagoog positieve effecten hebben voor de Nederlandse orthopedagogen.