Voortgang ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

12 febr 2021 - Tussen september en november 2020 is de richtlijn getest in de praktijk via een zogenaamde proefinvoer. Gedurende deze periode werkte een groep van in totaal 80 gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten in het veld van onderwijs en zorg met de conceptrichtlijn. Parallel aan de proefinvoering vond de commentaarfase plaats. De eerste bevindingen van de proefinvoer leest u in dit voortgangsbericht. Het streven is de richtlijn kort na de zomer te publiceren.

Commentaarfase is aangebroken

18 sept 2020 - Het concept van de Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie is gereed. Dit betekent dat de commentaarfase is aangebroken en u uw expertise kunt bijdragen. Het doel van de richtlijn is het bieden van handvatten voor het handelen van professionals in onderwijs en zorg die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Een aanpak van het onderwijs tot de zorg in onderlinge afstemming en samenwerking. Daarmee is de richtlijn relevant voor zowel onderwijs als zorg. Vanuit uw expertise is dit het moment om uw bijdrage te leveren.

Wilt u het concept van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie van commentaar voorzien namens de NVO, neem dan contact op via richtlijnen@nvo.nl.

Voortgang ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

7 febr 2020 - Begin 2019 is de ontwikkelwerkgroep onder leiding van Prof. dr. Pol Ghesquière gestart met het schrijven van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie en de onderbouwing daarvan. Er zijn deelwerkgroepen voor vier thema’s: signalering, diagnostiek, behandeling en ondersteuning. De definiëring van dyslexie vormt een vijfde thema. De concepten van de eerste hoofdstukken zijn besproken in de Richtlijn Adviescommissie (RAC) en eind 2019 zijn er bijeenkomsten geweest met praktijk- en ervaringsdeskundigen over de verdere beantwoording van de uitgangsvragen. De planning is dat rond de zomer van dit jaar de proefinvoer van start kan.

Wilt u meer weten, lees dan hier het gehele voortgangsbericht.

Voortgang ontwikkelfase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

19 juli 2019 - Begin 2019 is de tweede fase van het project brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gestart. Onder leiding van Prof. dr. Pol Ghesguière wordt dit jaar hard gewerkt aan het schrijven van de richtlijn, de onderbouwing en de werkkaarten. In deelgroepen schrijft men aan de thema’s: signalering, diagnostiek, behandeling, ondersteuning en definiëring van dyslexie. Ook NVO leden schrijven mee. De verwachting is dat het eerste concept voor commentaar en proefinvoering begin 2020 opgeleverd wordt.

Klik hier voor de uitgebreidere update.

Start ontwikkelfase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

20 december 2018 - De afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet bij het inrichten van de projectstructuur voor de ontwikkeling van een richtlijn dyslexie. De overleg- en adviesstructuur (stuurgroep, adviescommissie, klankbordgroep) is verder uitgewerkt en de ontwikkelwerkgroep is ingericht met wetenschappers en praktijkexperts. De ontwikkelwerkgroep staat onder voorzitterschap van prof. dr. Pol Ghesquière, hoogleraar Gezins- en Orthopedagogiek aan Katholieke Universiteit Leuven en start in januari 2019 met de daadwerkelijke ontwikkeling van de richtlijn.

Wilt u weten wat de samenstelling van de ontwikkelwerkgroep is klik dan hier.

Resultaten knelpuntenanalyse vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

29 juni 2018 - De eerste fase van de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie stond in het teken van de knelpuntenanalyse en het verkennen van draagvlak. De partijen die een rol spelen rond de aanpak van dyslexie zijn in kaart gebracht. Er is een knelpuntenanalyse uitgevoerd, een quick scan uitgezet in het veld en er heeft een bijeenkomst met de klankbordgroep plaatsgevonden. Aan deze knelpuntenanalyse namen cliënten, praktijkprofessionals en wetenschappers deel. De resultaten van de knelpuntenanalyse en de bijbehorende uitgangsvragen treft u hier.

Knelpunten analyse brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

18 dec 2017 - NVO, NIP, LBRT en het kwaliteitsinstituut NKD hebben gezamenlijk de voorbereiding voor de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie opgepakt. Doel van deze richtlijn is een kwaliteitsimpuls te leveren aan de diagnostiek van en ondersteuning bij dyslexie.

Het traject is inmiddels gestart met een knelpuntenanalyse, waarin knelpunten rond de diagnostiek en behandeling van dyslexie in de praktijk geïnventariseerd en geprioriteerd worden. Aan deze knelpuntenanalyse nemen cliënten, praktijkprofessionals en wetenschappers deel.

Meer informatie over aanleiding, achtergrond, projectstructuur en fasering van de ontwikkeling treft u hier.