Minister en staatssecretaris vinden aantal dyslexieverklaringen zorgelijk

21 december 2016 - Onterechte dyslexieverklaringen en de aantallen dyslexieverklaringen blijven een punt van zorg. Dit komt naar voren in een brief die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) op 20 december sturen aan de Tweede Kamer. Door meer onderzoek, voorlichting, goed lees- en spellingsonderwijs én de verbetering van de kwaliteit van de dyslexieverklaring wil het ministerie het aantal onterechte dyslexieverklaringen terugdringen.

Op 15 februari gaat de Tweede Kamer in gesprek over dyslexie. Als NVO, NIP en Kwaliteitsinstituten Dyslexie zullen we nogmaals onze standpunten en voorstellen onder de aandacht brengen bij de Tweede Kamer.

Uit de Kamerbrief
Door een quickscan is er meer inzicht gekomen in de aantallen leerlingen met een dyslexieverklaring. Aan de inspectie van het onderwijs is verzocht het aantal aanvragen voor een aangepaste examinering te analyseren. Hieruit komen grote verschillen tussen de schoolsoorten én tussen stedelijk en landelijk gebied. Voor deze verschillen heeft de inspectie geen verklaring. 

NVO en NIP delen de zorgen waar het gaat om de aantallen dyslexieverklaringen en het vermoeden van onterechte dyslexieverklaringen. Beroepsverenigingen en Kwaliteitsinstituten Dyslexie kunnen de perverse prikkels, die het huidige systeem met zich meebrengt, niet wegnemen; dat is uiteindelijk een politieke kwestie. Wel willen deze partijen de verantwoordelijkheid nemen in het bevorderen van de kwaliteit van diagnose, onderzoek, behandeling en advies aan leerlingen, ouders én aan scholen. Dat is ook de kern van de brief en Position Paper die NVO, NIP, NRD en KD al op donderdag 8 september gezamenlijk aan de Tweede Kamer stuurden. Daarin staan een aantal maatregelen voorgesteld.

NVO en NIP bepleitten de volgende drie maatregelen:

Ontwikkeling richtlijn
Ontwikkeling van een brede richtlijn dyslexie voor professionals, die een handvat biedt voor onderzoek naar- en begeleiding van- alle groepen kinderen die ondersteuning nodig hebben. Op deze maatregel komen de bewindslieden ook terug in de brief. De richtlijn is een wens die de beroepsverenigingen al jaren regelmatig naar voren brengen én bespreken met zowel het ministerie van OCW als het ministerie van VWS. NIP en NVO willen graag een richtlijn ontwikkelen en de inhoud daarvan is onze verantwoordelijkheid, maar kunnen dat alleen met financiering vanuit de Rijksoverheid. Wij blijven streven naar het op korte termijn ontwikkelen van een vakinhoudelijke richtlijn.

Een richtlijn is wezenlijk wat anders dan een toetsingskader voor de inspectie.  De verantwoordelijkheid voor dat laatste ligt niet bij de beroepsverenigingen, maar NIP en NVO zijn  vanzelfsprekend bereid daarover mee te denken.

Registratie
Registratie en herregistratie bij de registers van de beroepsverenigingen óf bij het BIG-register óf bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) verplicht te maken voor professionals die dyslexieonderzoek doen en verklaringen afgeven.

Visitatie
De ontwikkeling van een visitatiesysteem dat gebruik maakt van de deskundigheid die de Kwaliteitsinstituten en beroepsverenigingen nu al hebben.

Maatregelen die de minister en staatssecretaris nemen
Naar aanleiding van de uitkomsten van quickscan en de analyse van Inspectie van het onderwijs willen de minister en staatssecretaris nader onderzoek doen. Dit onderzoek moet achterhalen wat de verklaring is achter de cijfers. Daarnaast, zo wordt gesteld in de brief, dat het wenselijk is dat het aantal leerlingen dat ten onrechte een dyslexieverklaring heeft gekregen terug te dringen. Daarvoor worden een aantal maatregelen aangekondigd:

Voorlichting en ondersteuning aan scholen
Er zijn protocollen voor alle onderwijssectoren. De protocollen bieden scholen en instellingen handvatten om het dyslexiebeleid in te bedden in de zorgstructuur van de school. Het protocol van het mbo is verouderd en wordt op dit moment geactualiseerd.

Goed lees- en spellingsonderwijs
Het ministerie blijft inzetten op goed lees- en spellingsonderwijs. Uit onderzoek van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) blijkt dat er effectieve aanpakken zijn die (indien consequent toegepast) lees- en spellingsproblemen kunnen voorkomen. De voorlichting daarover wordt geïntensiveerd.

Verbeteren kwaliteit verklaringen
De bewindslieden stellen dat ouders bij een vermoeden van dyslexie voor diagnose naar een (vrijgevestigd) gz-psycholoog of orthopedagoog kunnen stappen. Ook stellen zij dat het op dit moment ontbreekt aan een goede richtlijn op het gebied van de kwaliteit van de diagnostiek van dyslexie. Scholen en ouders weten daarom niet of de verklaring die op basis van een diagnose wordt afgegeven betrouwbaar is. In de brief komt naar voren dat het ministerie van OCW samen met het ministerie van VWS de betrokken beroepsgroepen erop aan gaan spreken dat zij een helder kader opstellen en daarover in gesprek gaan met het Zorginstituut, de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de inspectie.

Herkennen van dyslexie bij hoogbegaafdheid
Hoogbegaafde kinderen kunnen dyslexie op de basisschool nog vaak verbergen omdat zij meer compensatiemogelijkheden hebben dan kinderen met een lagere intelligentie. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling zal scholen informeren over en ondersteunen bij het signaleren van dyslexie bij hoogbegaafde leerlingen. Ook is het Cito gevraagd om te verkennen op welke wijze bestaande instrumenten kunnen worden gekoppeld, zodat leerkrachten eerder kunnen signaleren dat bij hoogbegaafde leerlingen sprake zou kunnen zijn van dyslexie. De minister en staatssecretaris verwachten de resultaten begin volgend jaar.
 

  • Bekijk hier de Kamerbrief
  • Bekijk hier het eerdere bericht van NVO, NIP en de Kwaliteitsinstituten Dyslexie