Deskundigenbestand Dyslexie NIP/NVO

Met de invoering van het Deskundigenbestand Dyslexie beogen NVO en NIP de volgende doelstellingen te realiseren:

  • het in kaart brengen en zichtbaar maken van de deskundigheid van leden op het gebied van dyslexie
  • het stroomlijnen van informatievoorziening aan deskundigen - bijvoorbeeld op het gebied van bij- en nascholing
  • het bieden van een structuur voor doorverwijzing van potentiële cliënten dan wel collega- professionals naar in het bestand opgenomen deskundigen
  • het in contact brengen van professionals die behoefte hebben aan intervisie.


U kunt zich inschrijven in het bestand met deze verklaring. Stuur deze verklaring volledig ingevuld en ondertekend naar de NVO:Churchilllaan 11, 3527 GV  te Utrecht.

De administratiekosten van €30,50 (incl. BTW) dient u gelijktijdig over te maken op ING-rekening NL92INGB0000597630 o.v.v. uw naam en Deskundigenbestand Dyslexie. Na ontvangst van de administratiekosten wordt uw aanmelding in behandeling genomen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van opname in het bestand.

Opname in de het deskundigenbestand veronderstelt blijvende professionalisering middels werkervaring, scholing en intervisie - op het terrein van dyslexie en kent dan ook een beperkte geldigheidsduur. Na 5 jaar wordt u gevraagd opnieuw de verklaring te ondertekenen, waarmee u uw opname in het bestand behoudt.