Welke financiële regelingen zijn er?

Regeling TOGS verruimd, nu ook voor pedagogen en psychologen
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Op 7 april is bekendgemaakt dat deze regeling verder is uitgebreid. Ook de SBI-code 86.91.3 valt nu onder deze regeling. Deze code is voor de praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen.

Voor meer informatie en het aanvragen van deze regeling kunt u naar https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Regeling werktijdverkorting
Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers vallen nu ook onder de regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen werkgevers voor hun werknemers een tijdelijke ww-uitkering voor de niet-gewerkte uren ontvangen.

Zie ook: https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/werktijdverkorting-bij-buitengewone-omstandigheden

Uitstel van betalingsregeling
Door de uitbraak van het coronavirus kan het gebeuren dat ondernemers en organisaties tijdelijk en buiten hun invloed in liquiditeitsproblemen komen. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Hierdoor kan uitstel van betaling verkregen worden voor een langere periode dan gebruikelijk of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden verleend.

Voor een nadere toelichting zie: https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/fiscale-maatregelen-coronacrisis-voor-ondernemers-alg-crn-20
Zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Melding betalingsonmacht
Bestuurders van rechtspersonen, kunnen aansprakelijk worden gesteld als hun onderneming de belastingen en premies niet kan betalen. Als bestuurder kun je aansprakelijk worden gesteld als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen en je dat niet tijdig meldt. Het gaat hierbij onder andere om: 

  • de loonheffingen;
  • de omzetbelasting en
  • de premies bedrijfspensioenfonds.


Als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen, is sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald schriftelijk worden gemeld. Betalingsonmacht voor loonheffingen en omzetbelasting meld je schriftelijk bij de Belastingdienst. Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meld je bij het bedrijfspensioenfonds. Je kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de belastingdienst kan worden gedownload. Let op een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend.

Verzuimboetes
De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboeten opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Opgelegde boeten kunnen worden verminderd.

Terugvragen btw
Het kan nuttig zijn te beoordelen of afnemers door de coronacrisis wellicht hun schulden niet meer (kunnen) betalen. Is dat het geval, dan kan ter zake voldane btw onder voorwaarden worden teruggevraagd.

Aanpassen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 (voor zover aan de orde)
Als er omzet wegvalt of extra afwaarderingen nodig zijn, kan een nieuwe voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 worden aangevraagd. De Belastingdienst stelt de nieuwe aanslag binnen enkele weken vast. 

Inlenen personeel
Ook bij het inlenen van mensen is in deze tijden extra alertheid geboden. Indien degene van wie u inleent, de loonheffing niet betaalt, kunt u als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld.

Borgstelling leningen
Het kabinet wil mkb-bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen door het coronavirus helpen door garant te staan voor leningen. Het ministerie van Economische zaken bekijkt momenteel over de zogenoemde Borgstelling BMKB op een zodanige wijze kan worden uitgebreid dat deze kan worden gebruikt voor de problemen rondom het coronavirus. Gedacht wordt aan het verhogen van het aandeel waarvoor de overheid borg kan staan (van 90% van 50% van een krediet tot 90% van 75 van een krediet). Het ministerie hoopt binnen 2 weken duidelijkheid te kunnen geven over de uitgebreidere regeling. Het is even de vraag of de praktijken aan deze criteria kunnen voldoen, omdat de publiekverzekerde zorg lijkt uitgesloten.

Continuïteit financiering sociaal domein
Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over de continuit van de financiering in het sociaal domein. Gemeenten geven gehoor aan de oproep van de VNG om zoveel mogelijk de rekeningen te betalen om financiële problemen bij inwoners, organisaties en ondernemers te voorkomen. De afspraken gelden vooralsnog tot 1 juni en sluiten aan op afspraken die het Rijk heeft of nog gaat maken, met zorgverzekeraars en zorgkantoren, meldt de VNG. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) pleit er in een brief aan het ministerie van VWS en de VNG voor, dat Rijk en VNG, volgens een duidelijke ‘escalatieladder’, daadwerkelijk ingrijpen als gemeenten of regio’s hier onvoldoende gehoor aan geven.

Zorgverzekeraars Nederland stuurde op 25 maart een brief aan zorgaanbieders (link zie bijlage pdf)die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben. En tot slot berichtte de VNG in dit bericht over de afspraken met het Rijk over continuïteit financiering Sociale Domein.

 

>> terug