Beroepsethiek

Afspraken met cliënten
Voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels adviseren we u de actuele aanwijzingen van het RIVM op te volgen en cliënten daarop te attenderen. Vermeld dit ook op uw website. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

Hoe te handelen bij het f-t-f diagnostiek/testen waarbij je met client gelijktijdig testmaterialen aan raakt?
Heeft een cliënt of iemand uit het gezin geen klachten? Dan is face-to-face afnemen van testen gewoon mogelijk. Hou daarbij rekening met de RIVM richtlijnen. Heeft een cliënt of iemand uit het gezin klachten? Beoordeel dan of de test uitgesteld kan worden of dat er digitaal kan worden getest. Is face-to-face contact toch noodzakelijk en kan de test echt niet worden uitgesteld? Zorg dan voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. > Lees verder

Afzeggen van afspraken met cliënten
Hetzelfde geldt voor het afzeggen van afspraken: houdt u aan de actuele aanwijzingen van het RIVM. Adviseer cliënten om dit ook te doen. Bekijk welke regels voor no show u hanteert en bepaal voor uzelf hoe u daar nu mee omgaat. De NVO adviseert om geen kosten voor no show in rekening te brengen aan cliënten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven. Vermeld op uw website hoe u met het afzeggen van afspraken omgaat. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

Is face-to-face contact momenteel verboden?
Nee, het is niet verboden om cliënten te bezoeken of te ontvangen op kantoor. Van belang is dat cliënten de behandeling, begeleiding of het onderzoek krijgen die/dat zij nodig hebben. Het is aan de pedagoog om een afweging te maken in welke vorm dit plaats vindt. Dat betekent dat cliëntencontact face-to-face kan plaatsvinden wanneer dat volgens de RIVM richtlijnen (link) mogelijk is. Wanneer alternatieven zoals beeld bellen even goed mogelijk zijn kan de pedagoog in samenspraak met de client ook daarvoor kiezen. Het kan ook zijn dat face-to-face niet wenselijk of mogelijk is vanwege de fysieke kwetsbaarheid van de cliënt of diens gezinsleden of de pedagoog zelf of diens gezinsleden. Probeer als pedagoog hierin samen met de cliënt te streven naar maatwerk in de best passende vorm. Uiteindelijk is het de pedagoog die beslist welke vorm de hulp krijgt. 

Zie onderstaand voor meer informatie over het maken van een dergelijke afweging én voor advies over de te nemen hygiëne en veiligheidsmaatregelen ‘Alternatieven: bellen en beeldbellen’ en ‘Diagnostiek digitaal of niet?’


Alternatieven: bellen en beeldbellen
Het is aan de pedagoog om in te schatten of er sprake is van lichte klachten waarvoor een vervangend telefonisch consult wellicht een alternatief is. Niet alle therapieën kunnen ondervangen worden middels telefonisch of digitaal contact. Het kan wel zo zijn dat een telefonisch of digitaal contact ondersteunend kan zijn tot het moment dat therapie weer mogelijk is. Of een client fysiek gezien wordt is ter afweging van de pedagoog op basis van onder meer het risico op schade voor de client als de therapie geen doorgang kan vinden, de mogelijke alternatieven en ook de veiligheid van de pedagoog zelf. De NVO adviseert om daarbij de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt te nemen. Zie hiervoor deze link.

Houdt bij de keuze van de communicatiewijze- en middelen rekening met het bevattingsvermogen van uw client en stel uzelf de vraag of het gekozen communicatiemiddel de privacy van client en eventuele huisgenoten voldoende waarborgt. (Beeld)bellen is bijvoorbeeld minder geschikt als uw client zich niet kan afzonderen voor een gesprek. Over eventuele alternatieve wijzen van therapie dient overeenstemming te worden bereikt met de client. Ook hier is (mondeling) toestemming voor nodig. Van belang om te weten is dat een face-to-face contact niet door een client kan worden afgedwongen. Het oordeel van de pedagoog is daarvoor doorslaggevend. Tot slot dient de pedagoog zorgvuldig aantekening te maken in het dossier van de overeengekomen afspraken.

Zie voor praktische tips bij beeldbellen/internetcontact:


Diagnostiek digitaal of niet?
Er zijn vele vormen van diagnostiek waarbij de orthopedagoog moet afwegen of het uitvoeren daarvan digitaal of telefonisch mogelijk is, in plaats van face-to-face. Bij deze afweging is het van belang dat de orthopedagoog rekening houdt met de aard en complexiteit van de hulpvraag, de eisen van richtlijnen, de eisen die de financier stelt en de beroepsethische zorgvuldigheidseisen, zoals privacy en toestemming. Bij het beantwoorden van de vraag ‘diagnostiek digitaal of niet’ is het van belang om allereerst de afweging te maken of diagnostiek face-to-face noodzakelijk is. In sommige gevallen is het wellicht mogelijk om diagnostiek uit te stellen tot ná de periode van sociale beperkingen. Wellicht kan in de tussentijd een steunend structurerend contact en het geven van handelingsadviezen helpend zijn. Of wellicht is er sprake van enkelvoudige problematiek waarbij na intake gelijk kan worden overgegaan tot behandeling.

Lees hier verder voor tips voor het maken van een zorgvuldige afweging én voor veilig en hygiënisch werken.

Uw beroepsgeheim
Vermoedt u dat een cliënt van u besmet is met het coronavirus terwijl deze zich daar zelf niet van bewust is? Spreek de cliënt of zijn ouders hierop aan en vraag hen telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Neem hierover niet zelf contact op met de huisarts van de cliënt of diens ouders; daarmee doorbreekt u uw beroepsgeheim.

Privacy en Beveiliging
De pedagoog werkt met gevoelige gegevens en heeft een geheimhoudingsplicht. Het is daarom van belang dat gewerkt wordt met veilige internettoepassingen die voldoen aan de eisen van NEN7510 en ISO 27001. Whatsapp en Skype voldoen hieraan niet. Maar is er nu geen uitzondering mogelijk? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt in een advies over veilig thuis werken dat in deze coronacrisis goede zorg weliswaar boven privacy gaat maar dat zorgverleners wel belangrijke waarborgen in acht moeten nemen. De AP adviseert om zoveel mogelijk gebruik te maken van opties voor beeldbellen of chatten die voldoen aan de strenge beveiligingsnormen die voor de zorg zijn vastgesteld (dus NEN 7510/ISO27001). > Lees verder

Er zijn verschillende soorten en mogelijkheden voor online hulpverlening en communicatie. Het is van belang dat het middel dat u kiest past bij de problematiek en situatie van uw client én dat u (waar mogelijk) ook digitaal veilig werkt. Een programma dient dan ook te voldoen aan de eisen van NEN7510 ofwel ISO27001. U dient ook rekening te houden met de privacy mogelijkheden van een client thuis, zeker nu veel mensen thuis werken en kinderen niet naar school of de opvang gaan.

Klik hier voor een overzicht aan mogelijkheden.

 

>> terug