Beroepsethiek

Afspraken met cliënten
Voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels adviseren we u de actuele aanwijzingen van het RIVM op te volgen en cliënten daarop te attenderen. Vermeld dit ook op uw website. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

Afzeggen van afspraken met cliënten
Hetzelfde geldt voor het afzeggen van afspraken: houdt u aan de actuele aanwijzingen van het RIVM. Adviseer cliënten om dit ook te doen. Bekijk welke regels voor no show u hanteert en bepaal voor uzelf hoe u daar nu mee omgaat. De NVO adviseert om geen kosten voor no show in rekening te brengen aan cliënten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven. Vermeld op uw website hoe u met het afzeggen van afspraken omgaat. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

Alternatieven: bellen en beeldbellen
Het is aan de pedagoog om in te schatten of er sprake is van lichte klachten waarvoor een vervangend telefonisch consult wellicht een alternatief is. Niet alle therapieën kunnen ondervangen worden middels telefonisch of digitaal contact. Het kan wel zo zijn dat een telefonisch of digitaal contact ondersteunend kan zijn tot het moment dat therapie weer mogelijk is. Of een client fysiek gezien wordt is ter afweging van de pedagoog op basis van onder meer het risico op schade voor de client als de therapie geen doorgang kan vinden, de mogelijke alternatieven en ook de veiligheid van de pedagoog zelf. De NVO adviseert om daarbij de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt te nemen. Zie hiervoor deze link.

Houdt bij de keuze van de communicatiewijze- en middelen rekening met het bevattingsvermogen van uw client en stel uzelf de vraag of het gekozen communicatiemiddel de privacy van client en eventuele huisgenoten voldoende waarborgt. (Beeld)bellen is bijvoorbeeld minder geschikt als uw client zich niet kan afzonderen voor een gesprek. Over eventuele alternatieve wijzen van therapie dient overeenstemming te worden bereikt met de client. Ook hier is (mondeling) toestemming voor nodig. Van belang om te weten is dat een face-to-face contact niet door een client kan worden afgedwongen. Het oordeel van de pedagoog is daarvoor doorslaggevend. Tot slot dient de pedagoog zorgvuldig aantekening te maken in het dossier van de overeengekomen afspraken.

Zie voor praktische tips bij beeldbellen/internetcontact:


Diagnostiek digitaal of niet?
Er zijn vele vormen van diagnostiek waarbij de orthopedagoog moet afwegen of het uitvoeren daarvan digitaal of telefonisch mogelijk is. Bij deze afweging is het van belang dat de orthopedagoog rekening houdt met de aard en complexiteit van de hulpvraag, de eisen van richtlijnen, de eisen die de financier stelt en de beroepsethische zorgvuldigheidseisen, zoals privacy en toestemming. Voor het afnemen van testen op afstand verwijzen we graag naar het advies van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP, zie hier (onder het kopje Psychodiagnostisch (test)onderzoek op afstand). > Lees verder

Uw beroepsgeheim
Vermoedt u dat een cliënt van u besmet is met het coronavirus terwijl deze zich daar zelf niet van bewust is? Spreek de cliënt of zijn ouders hierop aan en vraag hen telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Neem hierover niet zelf contact op met de huisarts van de cliënt of diens ouders; daarmee doorbreekt u uw beroepsgeheim.

Privacy en Beveiliging
De pedagoog werkt met gevoelige gegevens en heeft een geheimhoudingsplicht. Het is daarom van belang dat gewerkt wordt met veilige internettoepassingen die voldoen aan de eisen van NEN7510 en ISO 27001. Whatsapp en Skype voldoen hieraan niet. Klik hier voor een overzicht aan mogelijkheden die wel voldoen aan de eisen.

Maar is er nu geen uitzondering mogelijk? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt in een advies over veilig thuis werken dat in deze coronacrisis goede zorg weliswaar boven privacy gaat maar dat zorgverleners wel belangrijke waarborgen in acht moeten nemen. De AP adviseert om zoveel mogelijk gebruik te maken van opties voor beeldbellen of chatten die voldoen aan de strenge beveiligingsnormen die voor de zorg zijn vastgesteld (dus NEN 7510/ISO27001). > Lees verder

Kansen voor verdere ontwikkeling online hulpverlening
Online hulpverlening kan helpend zijn nu face-to-face contacten niet altijd mogelijk zijn. Diverse pedagogen hebben aangegeven dit momentum te gebruiken om hun online hulpverlening op te starten of verder uit te breiden. Het is mooi dat een nare situatie als deze ook weer voeding biedt voor nieuwe ontwikkelingen.

Er zijn verschillende soorten en mogelijkheden voor online hulpverlening en communicatie. Het is van belang dat het middel dat u kiest past bij de problematiek en situatie van uw client én dat u ook digitaal veilig werkt. Een programma dient dan ook te voldoen aan de eisen van NEN7510 ofwel ISO27001. U dient ook rekening te houden met de privacy mogelijkheden van een client thuis, zeker nu veel mensen thuis werken en kinderen niet naar school of de opvang gaan.

Klik hier voor een overzicht aan mogelijkheden. Deze pagina is ingericht voor de huidige corona-situatie, maar biedt zeker ook informatie voor online hulpverlening in het algemeen.

 

>> terug