Algemeen

Vaccinatie professionals in de zorg
De vaccinatie van professionals in de zorg is begonnen. Medewerkers van o.a. organisaties voor gehandicaptenzorg en sommige instellingen voor intramurale of acute (jeugd)ggz horen tot de eerste groep die hiervoor in aanmerking komt. Als NVO-lid kunt u, als u werkt bij zo’n zorgaanbieder, dus mogelijk snel voor vaccinatie in aanmerking komen. Uw werkgever is degene die daarvoor verantwoordelijk is. Of u daadwerkelijk op korte termijn in aanmerking komt zal uw werkgever o.a. laten afhangen van de vraag of u een zodanig contactberoep uitoefent dat u zich niet aan de RIVM-maatregelen kunt houden. > Lees verder

Aanpassing testbeleid voor zorg en onderwijs
De vraag naar coronatesten groeit sneller dan de testcapaciteit. Minister Hugo de Jonge wil zorgmedewerkers en onderwijsgevenden tijdelijk met voorrang kunnen laten testen schrijft hij in een de Kamerbrief Tijdelijke aanpassing testbeleid covid-19. > Lees verder

De ‘Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19’ bestaat uit een stroomschema op basis waarvan zorgprofessionals kunnen bepalen of ze veilig zorg kunnen verlenen. > Download

Informatiekaart Samen starten we de gewone zorg op
Voor veel burgers en patiënten is het onduidelijk wat ze kunnen verwachten van de zorg en/of hun zorgaanbieder. Wanneer kunnen patiënten bijvoorbeeld terecht? Wat verwacht je van patiënten zelf? En hoe staat het met de veiligheid in de zorgpraktijk? De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in opdracht van VWS een informatiekaart gemaakt met medewerking van patiëntenorganisaties, medisch specialisten, huisartsen en verpleegkundigen. De informatiekaart biedt praktische handvatten en tips en een handig stappenplan.
> Download

Uw rechten en plichten als zorgverlener in coronatijd
Leden van de NVO gaan tot het uiterste om tijdens deze corona-crisis goede zorg te blijven bieden. Digitaal als dat kan, fysiek als dat moet. Verreweg de meeste leden voelen zich daarbij goed ondersteund door hun werkgever, blijkt uit de NVO-flitspeiling. Toch is verschil van mening niet uitgesloten. Vanwege het belang van de cliënt of vanwege uw belang als werknemer. Of allebei.

Wat als u het nodig vindt om cliënten persoonlijk te zien en uw werkgever staat dit niet toe? Of omgekeerd: uw leidinggevende wil dat u face-to-face contact hebt met cliënten en u wilt dat niet? > Lees verder

Behoort mijn werk in de jeugdhulp, de zorg of het onderwijs tot de zogenaamde ‘vitale sectoren’?
Het kabinet hecht er grote waarde aan dat vitale processen in Nederland, zoals de zorg en de hulpdiensten, kunnen blijven functioneren. Hoewel de scholen en kinderopvang sinds 16 maart zijn gesloten, kunnen kinderen van een ouder met een vitaal beroep hier wel terecht. Een lijst met alle cruciale beroepsgroepen is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

De jeugdhulp en de zorg (waaronder ook ggz en gehandicaptenzorg en dyslexiezorg) zijn ook tot vitale beroepen aangewezen. Terecht, vindt de NVO. Er zijn mensen en gezinnen die nu intensieve zorg nodig hebben en mensen voor wie deze situatie tot opvoedings-, gedrags- of psychische problemen gaat leiden. > Lees verder

Hoe kan ik in deze tijden van het corona virus als gedragswetenschapper omgaan met het ‘zien’ van een jongeren in geval van onderzoek bij een instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp?
Probeer ook in deze tijden zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat u altijd al deed en iemand dus fysiek te zien. Houdt hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht. In deze onzekere tijden van corona vinden we als beroepsgroepen dat het ontbreken van lijfelijk contact bij het opstellen van een instemmingsverklaring niet zou moeten maken dat deze verklaring ondeugdelijk is. Bij het niet zien van een jongere heeft beeldbellen de voorkeur, waarbij het gesprek tussen de gedragswetenschapper en de jongere en/of de ouders met beeld en geluid plaatsvindt. Dan is er meer communicatie dan alleen via de telefoon. Lukt dat niet dan is telefonisch contact mogelijk. Belangrijk is in alle gevallen dat de gedragswetenschapper ook voldoende informatie uit het dossier gebruikt, zo nodig de behandelaar spreekt en in alle gevallen beschrijft wat er is gebeurd.

Voor meer informatie zie ook het themadossier ‘gesloten jeugdhulp’ op onze website.

Hoe wordt er door de Rijksoverheid omgegaan met de herregistratie van mijn BIG-registratie (bijvoorbeeld als GZ-psycholoog)?
De herregistratie-verplichting voor alle artikel 3 Wet BIG- beroepsbeoefenaren wordt opgeschort tot nader order. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zolang de situatie daarom vraagt zij zich niet hoeven te herregistreren. Om zo te voorkomen dat in deze noodsituatie zorgverleners uit het BIG-register worden gehaald en daardoor hun bevoegdheden verliezen. Let op: voor de orthopedagoog-generalist in het BIG-register geldt op dit moment überhaupt nog geen herregistratieregeling.

Kan een pedagoog gebruik maken van kinderopvang?
De overheid heeft aangegeven dat personen die werkzaam zijn in cruciale beroepen gebruik kunnen blijven maken van kinderopvang. In dit overzicht van cruciale beroepen wordt tevens genoemd ‘de zorg’. Om in aanmerking te komen voor kinderopvang is het niet altijd nodig dat beide ouders in een cruciale functie werkzaam zijn zie: www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht. Vermoedelijk zal enige souplesse worden gehanteerd. Het is uw eigen afweging of in uw geval cliënten continuïteit van zorg nodig hebben en in welke vorm dat kan én of het nodig is kinderopvang te belasten.

Neem in geval van direct contact, zowel van uw kind op de kinderopvang als tussen u en cliënten de richtlijnen van de RIVM in acht. Hou er rekening mee dat de interpretatie van deze richtlijn per kinderopvang en per werkgever kan verschillen.

Landelijk beleid JGZ
GGD GHOR Nederland en ActiZ hebben samen met de beroepsverenigingen AJN en V&VN en op onderdelen het RIVM  een handzaam document opgesteld.

Vergoeding telefonische en internetcontacten als face-to-face contacten
Voor de vergoede volwassenzorg heeft de NZa de regels voor face-to-face contacten van ziekenhuiszorg verruimd. Hierdoor valt ook telefonisch of digitaal contact binnen dit begrip.  Ook wordt er gewerkt aan een regeling waardoor extra kosten in de langdurige zorg vanwege het isoleren en verplegen van besmette mensen, kunnen worden vergoed. > Meer informatie

Als NVO vinden we het belangrijk dat deze verruiming ook geldt voor de jeugdhulp die door de gemeenten wordt gefinancierd. Het is belangrijk dat hulp aan kinderen en gezinnen wordt gecontinueerd of zelfs wordt geïntensiveerd in voor hen soms extra moeilijke situaties. We hebben dit knelpunt dan ook ingebracht bij het ministerie van VWS via de Stuurgroep Zorg voor de Jeugd. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u hierover.

Voor nu, adviseren we u om bij de gemeenten waarmee u contracten heeft aan te geven dat het passend is om de lijn van de NZa in deze te volgen, te weten dat telefonische of internetcontacten ter vervanging van face-to-face contacten worden vergoed als face-to-face contact.

Waar vind ik informatie van andere beroepsverenigingen, kennisinstituten en branches?


Welke landelijke initiatieven zijn er om zorgprofessionals mentaal te ondersteunen?
VNG publiceerde een overzicht van verschillende landelijke initiatieven om zorgprofessionals te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Wat betekent omgaan met gevolgen van Corona op arbeidsrechtelijk gebied?
De NVO is aangesloten bij de vakbond FBZ. Deze heeft een dossier met veelgestelde arbeidsrechtelijke vragen.

Wat doe ik als ik in loondienst ben?
Leden die in loondienst werken volgen het beleid van hun werkgever. In dit document leest u wat uw rechten en plichten als werknemer in de ggz zijn. Die zijn in andere domeinen vergelijkbaar.

Wat doe ik als zelfstandig gevestigde?
Neem de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt. Ook het Corona dossier van VNO-NCW is zeer informatief en zal ook goed onderhouden worden.

Op www.extrahandenvoordezorg.nl worden initiatieven gebundeld voor extra zorgpersoneel in de coronacrisis. Zorgmedewerkers en zorgorganisaties kunnen zich hier melden. Via regionale contactpunten van werkgeversorganisaties zal tijdelijke capaciteit met ervaring in de zorg gekoppeld worden aan zorg- en welzijnsorganisaties die daar behoefte aan hebben. 

 

>> terug