Toelichting bij categorieën

Hier vindt u per contributiecategorie welk(e) document(en) u moet kunnen overleggen om in aanmerking te kunnen komen voor een bepaalde reductie. Heeft u vragen over de verschillende categorieën dan kunt u hierover contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@nvo.nl).

Wijzigingen ten behoeve van de contributie voor het eerstvolgende kalenderjaar geeft u voor 1 november van het lopende jaar door aan de ledenadministratie met de verplichte bijlage(n).

 

1. Gewoon lid, vol tarief

Bij aanmelding dient een kopie van het doctoraal- c.q. masterdiploma bijgevoegd te worden.

2. Gewoon lid, met inkomen op of onder bijstandsniveau

Voor leden met een inkomen gelijk aan of lager dan bijstandsniveau
Bij aanmelding dient naast het doctoraal/master diploma een inkomensverklaring getekend te worden, waaruit blijkt dat de totale inkomsten niet hoger zijn dan bijstandsniveau. Deze verklaring vindt u in het aanmeldformulier.
Leden in deze categorie dienen ieder jaar voor 1 november voorafgaand aan het volgende contributiejaar op de door het bureau toegezonden inkomensverklaring aan te geven of hun inkomen nog onder bijstandsniveau zit. Anders vervalt het recht op reductie en wordt u in categorie 1 geplaatst.
Voor nieuwe verzoeken naar categorie 2 moet het lid zelf de verklaring aanvragen bij de ledenadministratie en deze voor 1 november indienen, zodat  reductie voor het volgende jaar verleend kan worden.

3. Aspirant-lid, student

Voor studenten pedagogiek of onderwijskunde aan een Nederlandse universiteit (max. gedurende 5 jaar)
Zij hebben geen stemrecht en kunnen niet in de registers worden opgenomen.
Bij aanmelding dient het bewijs van inschrijving van het huidige studiejaar aan de universiteit bijgevoegd te worden.
Leden in deze categorie dienen ieder jaar op verzoek van het bureau voor 1 november voorafgaand aan het volgende contributiejaar het geldige inschrijfbewijs aan de ledenadministratie toe te zenden.
Binnen een maand na afstuderen moeten aspirant leden een kopie van de bul aan de ledenadministratie toesturen. In het eerstvolgende contributiejaar worden zij dan automatisch "gewoon lid" en ingedeeld in categorie 1, tenzij een verzoek voor een andere reductiecategorie wordt gehonoreerd.

4. Gewoon lid, met prepensioen of ouderdomspensioen

Voor leden met prepensioen of ouderdomspensioen.
Leden kunnen tot deze categorie worden toegelaten als zij dit schriftelijk met een kopie van bewijs van het pensioenfonds voor
1 november melden bij de ledenadministratie  De reductie wordt verleend vanaf het eerstvolgende contributiejaar na de melding.
In het jaar dat leden de AOW gerechtigde leeftijd bereiken worden ze automatisch in categorie 4 geplaatst.

5. Gewoon lid, tevens lid van het NIP

Voor leden die van de NVO én het NIP lid zijn.
Leden kunnen tot deze categorie worden toegelaten als zij een kopie van de bevestiging van het NIP-lidmaatschap aan de ledenadministratie zenden. De reductie wordt verleend vanaf het eerstvolgende contributiejaar na de melding.
Leden verplichten zich een  opzegging van hun NIP-lidmaatschap aan de ledenadministratie te melden binnen een maand na datum. Het volgende jaar worden zij dan automatisch ingedeeld in categorie 1, tenzij een verzoek voor reductie in een andere categorie wordt gehonoreerd.

6. Gewoon lid, in opleiding voor: NVO registratie orthopedagoog-generalist, postmaster orthopedagoog/psycholoog SKJ, gz-psycholoog BIG, kinder- en  jeugdpsycholoog NIP, schoolpsycholoog (RINO/SPON), psychotherapeut BIG, systeemtherapeut (NVRG), cognitief gedragstherapeut VGCt, klinisch psycholoog BIG en klinisch neuropsycholoog BIG.
AIO’s en OIO’s.

1. Voor leden in opleiding voor de NVO registratie orthopedagoog-generalist of voor één van de andere hiervoor genoemde opleidingen (totaal maximaal 3 jaar). De reductie wordt verleend in het eerstvolgende contributiejaar, volgend op het jaar waarin aanmelding plaatsvindt.

Voor de registratie orthopedagoog-generalist dient de aanmelding via PE Online of het bewijs van inschrijving van de opleiding vóór 1 november te worden ingeleverd.
Voor de overige opleidingen dient een kopie van het bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding te worden ingeleverd.
Leden verplichten zich na het behalen van de betreffende registratie dit binnen een maand te melden incl. een kopie van het diploma aan de ledenadministratie. Het volgende contributie jaar worden zij dan automatisch overgezet naar categorie 1, tenzij een verzoek voor reductie in een andere categorie wordt gehonoreerd.

2. Voor leden met een aanstelling als AIO of OIO. De reductie wordt verleend in het eerstvolgende contributiejaar.

Leden dienen als bewijs een kopie van hun aanstellingscontract toe te sturen aan de ledenadministratie, waarin opgenomen de start- en einddatum en handtekeningen van betrokken partijen. Bij verlenging van het contract dient een kopie daarvan ook vóór 1 november te worden toegezonden aan de ledenadministratie. (totaal maximaal 3 jaar). Bij beëindiging van de aanstelling dient u dit binnen een maand te melden. Het volgende jaar wordt u automatisch in categorie 1 geplaatst, tenzij een verzoek voor reductie in een andere categorie wordt gehonoreerd.

7. Gewoon lid, deelt het NVO-magazine De Pedagoog met partner NVO lid op zelfde adres wonend

Voor leden, van wie de partner ( tevens NVO lid )  op hetzelfde adres woont.  Zij ontvangen samen één exemplaar van De Pedagoog.
De reductie wordt verleend in het eerstvolgende contributiejaar nadat het wonen op hetzelfd adres bij de ledenadministratie bekend is. wanneer deze situatie verandert moeten leden dit binnen een maand melden bij de ledenadministratie. Het volgend contributiejaar worden zij dan automatisch overgezet naar categorie 1, tenzij een verzoek voor reductie in een andere categorie wordt gehonoreerd.

8. Gewoon lid, wonend in het buitenland

Voor leden die in het buitenland  wonen.
De reductie wordt verleend in het eerstvolgende contribu­tiejaar na de verhuizing. Leden verplichten zich hun terugkeer naar Nederland aan de ledenadministratie te melden binnen een maand. Het volgend contributiejaar worden zij dan automatisch overgezet naar categorie 1, tenzij een verzoek voor reductie in een andere categorie gehonoreerd wordt.

9. Aspirant lid, in bezit van vergelijkbaar maar nog niet erkend buitenlands diploma

Voor leden met een buitenlands diploma, dat redelijkerwijs erkend zou kunnen worden als gelijkwaardig aan een Nederlands doctoraal/master diploma pedagogiek of onderwijskunde (maximaal 2 jaar).
Bij aanmelding dienen zij een kopie van het betreffende diploma, cijferlijst en vakken beschrijven uit studiegids toe te sturen. Zij verplichten zich de feitelijke erkenning (door NUFFIC) van hun diploma te melden aan de ledenadministratie binnen een maand. Het volgende jaar worden zij dan automatisch gewoon lid en ingedeeld in categorie 1, tenzij een verzoek voor reductie in een andere categorie wordt gehonoreerd.

10. Belangstellend lid

Op voordracht van twee gewone leden kan door het bestuur het belangstellend lidmaatschap worden toegekend aan een persoon die niet voldoet aan de vereisten voor lidmaatschap van gewone en aspirant leden, maar vanuit belangstelling en/of werkervaring aan de doelstellingen van de vereniging een bijdrage kan leveren.
Zij hebben geen stemrecht en kunnen niet in de registers worden opgenomen. Bij het verzoek dient een motivatiebrief te worden bijgevoegd.

11. Gewoon lid, starters

Voor leden die minder dan 2 jaar geleden zijn afgestudeerd. U kunt maximaal 2 jaar gebruik maken van deze categorie.
Op basis van de afstudeerdatum zoals vermeld op het masterdiploma wordt deze categorie toegekend.