Teruggave contributie NVO

Wat kunt u terugkrijgen van de contributie van onze vereniging?
De contributie die u betaalt voor uw NVO-lidmaatschap heeft de status van vakbondscontributie. Dit omdat de NVO federatiepartner is van cao-partijen FBZ en FvOv. Dit betekent dat u verschillende mogelijkheden heeft om uw contributie gedeeltelijk via uw werkgever vergoed te krijgen. Allereerst kunt u rechten ontlenen aan wat er in de cao’s staat (uw werkgever moet zich aan deze afspraken houden). Kijk hier voor een overzicht van de afspraken rondom contributievergoeding in de verschillende zorg cao’s. Soms heeft de werkgever met de OR afspraken gemaakt over de vergoeding van contributie. Op alle werkgevers in Nederland is de werkkostenregeling van toepassing. Deze bepaalt onder meer welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.

Welke regeling geldt voor u?
Afhankelijk van de instelling waar u werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In uw cao staat wat over de teruggave van uw contributie is afgesproken. Wordt er in de tekst verwezen naar regelingen met de werkgever, informeer dan bij personeelszaken of een lid van de OR wat er over de vergoedingen van contributies in uw instelling is afgesproken. Sommige werkgevers hanteren een ruimere vergoeding van de contributie dan de cao.

Hoeveel krijgt u terug?
Hoeveel u terug kan krijgen hangt af van wat daarover precies is afgesproken en het bedrag dat u betaalt voor uw lidmaatschap. Teruggave van de contributie geldt in de regel voor het lopende kalenderjaar.

Hoe vraagt u uw contributie terug?
Het financiële voordeel krijgt u niet terug via de NVO maar via uw eigen werkgever. U dient uw contributienota/factuur of jaaropgave contributie van uw vereniging bij uw werkgever in te leveren. Houd er rekening mee dat uw werkgever uw verzoek tijdig moet kunnen verwerken in de salarisadministratie. Vraag na voor welke datum u dat precies moet doen. De werkgever zorgt ervoor dat u een deel van uw contributie terugkrijgt.

Hoe vindt de verrekening plaats?
De werkgever verrekent het bedrag aan betaalde contributie eenmalig met het bruto-maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u dat het bedrag bruto is ingehouden. Omdat de sociale premies en belasting over het resterende bedrag worden geheven, kost het u netto minder (en houdt u dus meer over).

Voor wie geldt de regeling?
De regeling geldt alleen voor werknemers. Gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden kunnen er geen gebruik van maken.