Wat is de bewaartermijn van dossiers?

De algemene regel is dat dossier 15 jaar worden bewaard, of zoveel langer als nodig is voor de zorg van een goed pedagoog (art 34 NVO beroepscode). Deze bewaartermijn gaat in vanaf het jaar dat de professionele relatie is afgerond. 

Indien de pedagoog werkzaam is in het onderwijs kan deze beslissen om voor zijn dossiers de bewaartermijn aan te houden die geldt voor de school waar de pedagoog werkzaam is. Van belang daarbij is dat het dossier wordt bewaard op locatie of digitale omgeving van de school, zodat het school regime van toepassing kan worden verklaard. Communicatie over bewaartermijnen kan dan onder meer plaats vinden middels de schoolgids.

Een verzoek tot vernietiging doorbreekt als het ware de algemene bewaartermijn en kan vóór het aflopen van de algemene bewaartermijn plaatsvinden. Een verzoek tot vernietiging van (delen van) het dossier wordt gehonoreerd, tenzij gegevens uit het dossier van aanmerkelijk belang moeten worden geacht voor een ander dan de client. Als de wettelijk vertegenwoordiger namens de client verzoekt om vernietiging (bijv. ouders namens hun kind), kan vernietiging ook worden geweigerd indien de pedagoog meent dat vernietiging van (delen van) het dossier in strijd is met de zorg van een goed pedagoog voor de client (art 36 NVO beroepscode).