Wat als Veilig Thuis informatie wil over de behandeling van een ouder?

Als pedagoog heb je het recht om een melding te doen bij Veilig Thuis, ook als client/ouders daar geen toestemming voor geven. Maar wat nu als Veilig Thuis jou belt met vragen over de behandeling van je client, terwijl je zelf geen melding hebt gedaan? Hoe handel je dan zorgvuldig?

Het meldrecht jegens Veilig Thuis bestaat uit het recht om zo nodig zonder toestemming van client:


In dit geval wordt je gebeld door Veilig Thuis. Ook al heb je een meldrecht, uitgangspunt is en blijft dat je probeert om toestemming te krijgen voor het verstrekken van de informatie. Pas als je geen toestemming krijgt kun je gebruik maken van het meldrecht. Je maakt dan de afweging of het belang om Veilig Thuis informatie te verstrekken in dit geval zwaarder weegt dan je beroepsgeheim. Het gaat daarbij niet om het belang dat Veilig Thuis heeft bij de informatie, maar de vraag in hoeverre het verstrekken van informatie van belang is voor client of degene t.a.v. wie de melding over kindermishandeling of huiselijk geweld is gedaan.

Het kan dus voorkomen dat Veilig Thuis informatie opvraagt, terwijl je zelf geen melding hebt gedaan, maar wellicht beschikt over relevante informatie voor een onderzoek van Veilig Thuis naar (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit kan dus ook zijn informatie van de pedagoog die een volwassene in behandeling heeft, vanwege bijvoorbeeld zorgen over de kinderen of partner van client of over degene aan wie client mantelzorg verleend.

Het is vervolgens aan de pedagoog om te bepalen, mede aan de hand van de vragen van Veilig Thuis, welke informatie noodzakelijk is om te verstrekken.

Kort samengevat zijn deze stappen van belang voor zorgvuldige informatie verstrekking:

  • Leg een concept van de informatie die je wil verstrekken voor aan client/ouders en vraag of client/ouders het eens zijn met het verstrekken van deze informatie. Wil client/ouders niet dat informatie wordt verstrekt, maak dan de afweging in hoeverre het nodig is om gebruik te maken van het meldrecht;
  • Verstrek de informatie bij voorkeur schriftelijk;
  • Stuur client/ouders een afschrift van de informatie die je aan Veilig Thuis verstrekt;
  • Leg de verstrekte informatie vast in het dossier.


De stap van informeren en trachten toestemming te krijgen, mag alleen worden overgeslagen als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van jezelf, client of een ander hierdoor (direct) in gevaar komt.