Toestemming nodig voor toezenden ontslag brief aan huisarts?

In hoeverre is toestemming nodig voor het verstrekken van informatie aan de huisarts? En maakt het daarbij nog uit als de huisarts ook de verwijzer is? In principe is het zo dat voor het verstrekken van informatie aan de huisarts toestemming nodig is, maar er zijn uitzonderingen.

Voor het delen van informatie met de huisarts is toestemming nodig, ook als deze de verwijzer is. Voor meer informatie over wie toestemming dient te geven zie 'Wie geeft toestemming: jeugdige, ouders, mentor of iemand anders?'

Als een huisarts ook de verwijzer is, dan mag er zonder toestemming geen informatie worden verstrekt. Dat kan soms zorgen voor een vreemde situatie. De huisarts verwacht als verwijzer een ontslagbrief te ontvangen, met daarin bericht over onder meer eventuele vervolgzorg. Als de toestemming daarvoor ontbreekt en de huisarts ontvangt geen enkele terugkoppeling, dan kan de huisarts denken dat de pedagoog vergeten is hem te informeren. Het is dan ook passend en toegestaan om een kort bericht te versturen aan de huisarts, dat er geen informatie zal worden verstrekt over de behandeling/begeleiding van client X omdat de toestemming daarvoor ontbreekt.

Let op, er mag geen datum einde zorg of andere informatie worden vermeld bij deze berichtgeving. Het is enkel berichtgeving dat er geen inhoudelijk bericht volgt.

Soms is het echter van belang dat de huisarts wel wordt geïnformeerd, omdat anders de client een risico loopt. Dat is bijvoorbeeld het geval indien medicatie onderdeel is van de behandeling/begeleiding en de verstrekking daarvan moet worden overgenomen. Ook al ontbreekt toestemming, kan er in deze situatie op basis van een ‘conflict van plichten-afweging’ toch overgegaan worden tot informatieverstrekking. Zie voor het zorgvuldig maken van deze afweging art 13 van de NVO beroepscode. Van belang daarbij is dat er niet meer informatie wordt verstrekt dan noodzakelijk, dus alleen de medicatie informatie, wordt verstrekt.