Moet je vader informeren dat je moeder inzage hebt gegeven in het dossier?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld door pedagogen die kinderen in behandeling hebben van gescheiden ouders. Meestal hoeft een ouder niet te worden geïnformeerd over de vraag om inzage of kopie van de andere ouder. Beide ouders met gezag hebben namelijk een eigen recht op inzage en kopie van het dossier over de behandeling of begeleiding van hun kind. Soms kan het echter wel verstandig zijn om de andere ouder te informeren.

Bij de afweging of een ouder geïnformeerd dient te worden speelt het beginsel van gelijkwaardigheid van twee wettelijke vertegenwoordigers (art 6 NVO beroepscode) een rol.

Die gelijkwaardigheid van ouders brengt met zich mee dat bijvoorbeeld toestemming nodig is van beide gezaghebbende ouders voor de start van de begeleiding of behandeling van hun kind. Maar ook dat de pedagoog ‘beide wettelijk vertegenwoordigers actief en gelijke wijze informeert over de uitvoering van de opdracht’.

Bij het verstrekken van inzage of kopie van het dossier moet de andere ouder worden geïnformeerd als daardoor informatie wordt verstrekt die ouders nog niet eerder hadden gekregen.

Het geldt ook voor informatie wordt verstrekt in een nieuw vorm, zoals bijvoorbeeld een samenvatting van de bevindingen in het dossier die je opstelt op verzoek van een ouder. Zo’n samenvatting kan bijvoorbeeld nodig zijn voor een verzekeraar of een letselschadezaak. Dan is het verstandig die informatie ook aan de andere ouder te verstrekken.

Van belang daarbij is open te zijn over je handelwijze. Informeer de ouder waarvoor je bijvoorbeeld een samenvatting maakt, dat je deze ook aan de andere ouder dient te verstrekken. Van belang is dit voorafgaand aan het verstrekken van de informatie te doen. In de praktijk blijkt, met name bij complexe ouderrelaties, dat een ouder vanwege deze consequentie soms afziet van het opvragen van de informatie in deze vorm. Ook hier is het dus van belang dat een ouder een geïnformeerde keuze kan maken.

Dat geldt voor het dossier van kinderen in de leeftijd 0 tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar beslist de jeugdige of zijn ouders informatie uit het dossier mogen krijgen.

Zie ook:


De handelwijze is erg afhankelijk van de concrete situatie. Bij twijfel kan een casus (anoniem) worden voorgelegd via vragenberoepsethiek@nvo.nl of tijdens het spreekuur beroepsethiek.