Mag een gezinsvoogd toestemming geven voor behandeling?

Nee, een gezinsvoogd kan geen toestemming geven voor behandeling. Een gezinsvoogd/jeugdbeschermer heeft de bevoegdheid om ouders een schriftelijke aanwijzing te geven. Deze aanwijzing kan zijn dat ouders bepaalde hulp voor henzelf, het gezin of hun kind moeten accepteren of dat er een bepaald onderzoek moet worden uitgevoerd. Een aanwijzing geldt in de relatie tussen gezinsvoogd/jeugdbeschermer en ouders, maar strekt niet zover dat deze ook geldt in de relatie ouders en pedagoog. Ouders hebben nog steeds ouderlijk gezag en zijn daarmee degenen die al of niet toestemming geven voor het verlenen van hulp of het doen van onderzoek bij henzelf of hun kind.

Dit is alleen anders als er een uitspraak is van de rechter die de aanwijzing bekrachtigd. De gezinsvoogd/jeugdbeschermer dient dan een kopie van de beschikking van de rechter te overleggen aan de pedagoog waaruit dit blijkt. Ook kan het zijn dat ouders uit het gezag zijn geschorst of dat hen het gezag helemaal is ontnomen. Een dergelijke beslissing kan middels een beschikking van de rechter worden aangetoond en is tevens terug te vinden in het gezagsregister. Een beschikking van de rechter kan soms moeilijk leesbaar zijn vanwege de juridische terminologie.

Voor hulp bij de interpretatie kunt u de beschikking geanonimiseerd toesturen aan vragenberoepsethiek@nvo.nl.