Informatie verstrekken aan een bijzondere curator

Wanneer er sprake is van een belangenconflict tussen een minderjarig kind en zijn/haar ouders over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind, dan kan de rechter een bijzondere curator benoemen om de belangen van het kind te behartigen (art 1:250 BW). Wat nu als een bijzondere curator informatie vraagt aan de pedagoog die kind en/of ouders begeleidt of behandelt?

De pedagoog heeft geen wettelijk meldrecht op basis waarvan informatie mag worden verstrekt aan de bijzondere curator. Het uitgangspunt is dat toestemming van ouders en/of kind nodig is voor het verstrekken van informatie.

Er is sprake van een belangenconflict tussen ouders en kind, waarvoor een bijzondere curator is aangesteld. Hoe nu te handelen als ouders toestemming weigeren voor het verstrekken van informatie? Het is van belang om trachten te achterhalen waar de bezwaren van ouders op zijn gebaseerd en om te onderzoeken of voor deze bezwaren een oplossing is te vinden.

Lukt het niet om toestemming te verkrijgen? Dan kan de pedagoog overwegen om bij hoge uitzondering, vanwege zwaarwegende belangen van het kind, toch informatie te verstrekken aan de bijzondere curator.

Voor de begeleiding en behandeling van het kind c.q. het gezin is een vertrouwensrelatie essentieel. De pedagoog dient daarom het beroepsgeheim alleen in uitzonderlijke situaties te doorbreken. Om tot een zorgvuldige afweging te komen is het essentieel om van de curator te horen waarom de informatie die hij vraagt noodzakelijk is. Het is vervolgens aan de pedagoog om af te wegen of de situatie dusdanig is, dat informeren zonder toestemming van ouders gerechtvaardigd is. De pedagoog maakt dan een ‘conflict van plichten’ afweging.

Voor het zorgvuldig maken van deze afweging zie: hoe-deel-je-zorgvuldig-informatie-op-basis-van-een-conflict-van-plichten.