CvT18-04 | Klager klaagt als NVO-lid over een ander NVO-lid. De betrokken pedagoog zou ten onrechte niet hebben ingegrepen nadat Veilig Thuis een ondermaats Verzoek tot Onderzoek (VTO) had ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming

26-11-2019   |   College van Toezicht

De klacht is ontvankelijk omdat klager zich als NVO-lid verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn collega-leden, klager zijn cliënte in diverse procedures tegen Veilig Thuis heeft bijgestaan, de Beroepscode 2017 aan iedere belanghebbende het recht geeft om een klacht in te dienen en de Beroepscode 2017 het begrip ‘belanghebbende’ niet verder uitwerkt. De betrokken pedagoog was niet de verantwoordelijk gedragswetenschapper in de procedure die heeft geleid tot het VTO. Zij was slechts de ondersteuner van een collega in een gesprek met klager dat plaatsvond nadat het VTO was ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming. Verweerster heeft deze rol op een zorgvuldige wijze uitgeoefend. Artikel 10, derde lid van de Beroepscode is goed toegepast.