Toestemming een van gezaghebbende ouders ontbreekt. Behandelplan is niet opgesteld. Doel en werkwijze niet voldoende duidelijk gemaakt.

22-2-2018   |   College van Toezicht

Klaagster is moeder van kind A. Vader heeft geen gezag, wel omgang. Kind A. heeft verschillende gesprekken met verweerster. Verweerster had niet uit eigen beweging zonder toestemming van klaagster contact mogen zoeken met de vader van kind A., de advocaat van de vader, Veilig Thuis en de nieuwe hulpverlener. Hiermee heeft verweerster haar geheimhoudingsplicht geschonden.
Verweerster heeft voorts ten onrechte geen behandelovereenkomst met klaagster gesloten. Er zijn ook geen schriftelijke afspraken gemaakt over de rapportage, financiën en evaluatie. Verweerster heeft niet in algemene zin het vertrouwen van (potentiële) klanten en hulpverleners geschaad. Verweerster heeft ook in redelijkheid kunnen besluiten om geen zorgmelding te doen. 
Het CvT acht de klacht deels gegrond en deels ongegrond. Het CvT legt de maatregel van berisping op.