Rapportage naar ouders is onzorgvuldig. Geen duidelijke afspraken omtrent behandelingsovereenkomst / behandelplan

22-2-2018   |   College van Toezicht

Klaagster meldt haar dochter aan bij de praktijk van verweerder in verband met faalangst, onzekerheid en slecht inslapen.
Het CvT oordeelt dat sprake is van strijdigheid met de Beroepscode vanwege onvoldoende informatieverstrekking, het niet sluiten van een behandelovereenkomst en het te laat opstellen van een behandelplan. Het inzagerecht heeft te laat gestalte gekregen. Aan klaagster is niet vooraf duidelijk gemaakt wat zij kon verwachten van verweerder. Er zijn tevoren geen duidelijke afspraken gemaakt over de financiële aspecten. Verweerder had klaagster vooraf moeten informeren over het gesprek met de vader van de dochter en zijn nieuwe partner. Het CvT acht de klacht gegrond. Het CvT legt de maatregelen op van berisping en voorwaardelijke schorsing van één jaar. De voorwaarden zijn dat verweerder 15 uur supervisie volgt en een NVO-scholingsbijeenkomst over de Beroepscode.