Resultaten werden besproken in aanwezigheid van derden voordat de ouders kennis hadden kunnen nemen van het rapport

23-3-2018   |   College van Toezicht

Verweerster komt met klagers in aanraking wanneer zij B. screent op ASS. Het CvT stelt vast dat uit het klachtschrift niet valt op te maken dat er bij de start van het OPP verkeerde informatie is gebruikt door verweerster en dat B. daardoor te laag zou zijn ingeschat. Ten tweede steelt het CvT vast dat verweerster zich heeft ingespannen om de conceptrapportage (weer) te laten verwijderen uit het leerlingendossier en dat het niet te achterhalen is hoe de rapportage toch in het dossier terecht is gekomen. Dit kan verweerster niet worden aangerekend omdat het College dit niet kan toetsen. Verweerster had alerter moeten zijn op de verwijdering van de conceptrapportage uit het leerlingendossier. De orthopedagoog heeft een eigen verantwoordelijkheid die los staat van de algemene werkwijze van een school en in zeker mate een plicht zich ervan te vergewissen dat rapporten/verslagen daadwerkelijk verwijderd zijn uit een leerlingendossier als daarom is verzocht. Verweerster heeft de voorlopige resultaten van de screening besproken met ouders in aanwezigheid van derden. Klagers zijn niet in de gelegenheid gesteld om eerst van de voorlopige resultaten kennis te nemen waardoor het voor klagers onmogelijk is geworden het blokkaderecht in te roepen. Dat verweerster zich onder druk gezet voelde door klagers doet daar niet aan af. Door klagers was geen toestemming gegeven de voorlopige resultaten met derden te delen. Een paar maanden later gebeurde dit weer.