Pedagoog was bevoegd de kinderen psychisch te diagnostiseren, het schort aan belangenafweging in de rapportage

22-2-2018   |   College van Toezicht

Klaagster (moeder) stelt dat verweerster, werkzaam in de eerstelijnspraktijk, de opdracht om haar (tweeling)zoons te behandelen niet had mogen aannemen omdat verweerster daartoe onbevoegd zou zijn omdat de huisarts verwezen had voor een onderzoek in tweede lijn. Het CvT ziet  geen redenen om aan te nemen dat verweerster niet bevoegd zou zijn het (psychologisch) onderzoek te verrichten. Dit klachtonderdeel is ongegrond. Het College stelt tevens vast dat uit verweersters rapportage niet is af te leiden hoe zij de belangen van klaagster, de kinderen en vader daarbij een plaats heeft gegeven en heeft gewogen en op welke gronden zij haar positiekeuze ten aanzien van alle betrokkenen heeft bepaald. Dit klachtonderdeel is gegrond. Het College stelt concluderend vast dat verweerster in de rapportage niet uiteen zet waarom de gekozen onderzoeksopzet past bij de gestelde onderzoeksvragen, dat uit de rapportage
onvoldoende blijkt welke de gronden zijn waarop haar uitspraken berusten en dat daaruit evenmin blijkt wat de beperkingen zijn van die uitspraken. Deze klacht is ook gegrond.