De pedagoog motiveert de noodzaak van de verlenging van gesloten plaatsing van het kind onvoldoende. Pedagoog laat na haar bevindingen eerst aan de betrokkenen ter kennis te brengen.

1-3-2018   |   College van Toezicht

Verweerster is orthopedagoog-genaralist en voert een gesprek met klager's zoon (A) in het kader van een machtigingsprocedure verlenging gesloten plaatsing. Het CvT oordeelt dat de verklaring van verweerster, inhoudende dat zij instemt met de verklaring van BJzJ dat verlenging van de gesloten plaatsing van A. noodzakelijk is, nader had moeten motiveren met name over de noodzaak van de geslotenheid. Hierdoor is verweerster gedragswetenschappelijke beoordelingsproeces onvoldoende inzichtelijk  en daarmee voldoet de verklaring niet aan de eisen van de wet en de handleiding. De pedagoog heeft nagelaten eerst haar bevindingen ter kennis te brengen van de jeugdige en van diens wettelijke vertegenwoordigers. Dit deel van de klacht wordt gegrond verklaard. Het CvT verklaart de tweede klacht ongegrond omdat klager deze onvoldoende heeft onderbouwd.