De pedagoog heeft de opdracht en de gemaakte afspraken niet vastgelegd, verweerster maakte pas verslagen nadat daar om werd gevraagd

1-3-2018   |   College van Toezicht

Klaagster en haar ex-partner komen met verweerster in contact omdat zij een ouderschapsonderzoek doorlopen.  Er wordt een ouderschapsplan opgesteld waarin onder meer wordt opgenomen dat als opstart van de omgang tussen vader en zoon een aantal begeleide spelmomenten zal plaatsvinden. Het CvT oordeelt dat verweerster de opdracht en de gemaakte afspraken niet heeft vastgelegd. Verweerster heeft pas verslagen gemaakt nadat klaagster om verslaglegging vroeg. Tevens heeft zij geen opdrachtbevestiging aan ouders gestuurd met een beschrijving van de opdracht, de voorgenomen activiteiten, een tijdspad en verweerster's exacte rol. Verweerster heeft nagelaten om over de wijze en de inhoud van de verslaglegging met ouders afspraken te maken. Dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaard, de overige klachten worden ongegrond verklaard.