De klacht is ongegrond omdat klager niet duidelijk maakt op welke punten de pedagoog de Beroepscode NVO heeft geschonden

1-3-2018   |   College van Toezicht

Klager heeft aan Bureau Jeugdzorg, waar verweerster werkzaam is, gevraagd om aan te tonen dat verweerster een basisaantekening Diagnostiek bezit. Klager stelt dat Bureau Jeugdzorg daarmee tot de datum van zijn klacht in gebreke is gebleven. Klager stelt zich daarom op het standpunt dat verweerster zich uitgeeft als gedragswetenschapper en dat zij niet aantoont dat zij in het bezit is van de basisaantekening Diagnostiek van de NVO. Het CvT stelt vast dat klager niet duidelijk maakt op welke punten verweerster de beroepscode NVO heeft geschonden, de klacht wordt ongegrond verklaard.