Het College zet de eerder gegeven waarschuwing om in een berisping omdat verweerster een eerder gedane toezegging ter zitting laat en onvolledig nakomt

1-3-2018   |   College van Toezicht

In een eerdere procedure werd ter hoorzitting door verweerster toegezegd om aan klaagster een brief te sturen waarin zij zal verwoorden dat haar contacten met kind A. aanwijzingen hebben opgeleverd dat A. wellicht beter gedijt in bijv. het montessorionderwijs. Klaagster moest vervolgens een aantal keer om de verklaring vragen waarbij verweerster slecht bereikbaar blijkt. Als verweerster uiteindelijk wordt bereikt, vult zij het bestaande verslag aan met één zin. Het CvT oordeelt dat verweerster haar toezegging niet voldoende nakomt. Het heeft zeseneenhalve maand geduurd voordat verweerster uitvoering gaf aan de gedane toezegging, ook dit acht het CvT onzorgvuldig.