Pedagoog heeft zonder toestemming van de ouders informatie doorgegeven en adviseert buiten de hulpvraag om

1-3-2018   |   College van Toezicht

Klaagster (moeder) meldt A. aan voor onderzoek bij verweerster. Klaagster zoekt antwoord op de vraag waarom A. zich op school anders gedraagt dan thuis. Klaagster verwijt het volgende: verweerster heeft, ondanks herhaald en gemotiveerd verzoek van klaagster geen antwoord gegeven op de vraag welke soort onderwijs voor A. passend is. Het College stelt vast dat deze klacht geen bemiddeling en uitspraak behoeft omdat op zitting tot een oplossing is gekomen. Daarnaast stelt klager dat verweerster zonder voorafgaande toestemming van klaagster informatie heeft uitgewisseld met de Raad voor de Kinderbescherming. Het College stelt vast dat verweerster aan de Raad vertrouwelijke informatie heeft gegeven zonder voorafgaande toestemming van de gezag dragende ouders en zonder af te wegen of het overdragen van deze informatie in het belang van A. is. Aldus is art. 8 lid 6 BC geschonden. 
Door de informatie die verweerster kreeg van de Raad en van de vader van A. veranderde verweersters beeld van de situatie terwijl zij over deze beeldvorming noch mondeling noch door middel van het onderzoeksverslag met klaagster communiceerde. Het College stelt vast dat niet met klaagster is gedeeld dat verweerster informatie van A's vader heeft gekregen en dit gegeven ook niet in het verslag heeft opgenomen. Bovendien geeft verweerster adviezen die niet zijn gebaseerd op klaagsters vragen noch op de onderzoeksvragen. Dusdoende heeft verweerster onzorgvuldig gehandeld.