Verweerster heeft haar informatieplicht geschonden, andere klachten worden ongegrond verklaard

1-3-2018   |   College van Toezicht

De zoon van klager (T.) is leerling op een mbo-opleiding en wordt voor vijf dagen  geschorst in afwachting van het door de schoolleiding te nemen besluit over het al dan niet verwijderen van T.  Voortzetting van de onderwijsovereenkomst wordt afhankelijk gesteld van een besluit te nemen na advies verkregen van verweerster. De schoolleiding beslist de onderwijsovereenkomst onder voorwaarden te willen voortzetten, klager accepteert dit niet en verlangt uitvoering van de onderwijsovereenkomst (zonder voorwaarden). Na ziekmelding van T. deelt de schoolleiding nogmaals mee dat zij niet bereid zijn de voorwaarden te herroepen. Klager eist onmiddellijke terugkeer van T. in de oude schoolsituatie. Vervolgens gaat de schoolleiding akkoord. Het CvT acht de klachten deels gegrond en deels ongegrond. De gegrond verklaarde klachten betreffen dat verweerster T. niet heeft geïnformeerd over haar gehoudenheid aan de Beroepscode, dat uit de stukken van verweerster niet blijkt of en zo ja hoe zij T. heeft geïnformeerd en het CvT stelt vast dat verweerster een opdracht heeft aangenomen terwijl deze onvoldoende duidelijk was. T. is niet geïnformeerd over het recht op inzage in het dossier. De overige klachten worden ongegrond verklaard.