Wetgevingsoverleg Jeugd

22-11-2019

Afgelopen maandag besprak de Tweede Kamer de begroting VWS-deel jeugd. De belangstelling was enorm, zo waren er 150 wethouders uit het hele land naar Den Haag getrokken. Voorafgaand aan het debat deelden de ambassadeurs Jeugd hun zorgen met een aantal Kamerleden. Veel zorgen en oplossingsrichtingen werden tijdens het debat genoemd, maar voor professionals in de jeugdhulp verandert er op korte termijn niets.

Faire tarieven, terugdringen van administratieve lasten, voldoende structureel budget voor gemeenten, omgaan met agressie en geweld, hoge uitstroom, het rapport ‘’Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspecties IGJ en IJenV. Het passeerde allemaal de revue. De voorstellen van minister Hugo de Jonge om de ‘jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te ordenen waren door de minister niet bedoeld als stelselwijziging. ‘Niet terugdraaien maar bijsturen en afmaken’ is zijn devies. En dat in goed overleg, want in maart moet er een voorstel liggen dat samen met gemeenten en branches door het ministerie wordt opgesteld. De beroepsverenigingen bepleiten daar ook de professionals bij te betrekken. De wetswijziging over de regionale samenwerking moet voor de zomer van 2020 in consultatie gaan.

Er kwamen geen nieuwe toezeggingen voor veranderingen voor de korte termijn van de minister. Zo stelde GroenLinks (en de jeugdbranches) een tijdelijk convenant voor, vooruitlopend op de door de ministers voorgestelde wetswijzigingen. Een convenant over faire tarieven, regionale samenwerking, administratieve lasten, arbeidsmarktbeleid en de transformatie. Minister De Jonge ontraadde deze motie.

Aan het eind van de dag kwamen er nog veel meer moties zoals:

  • excessieve winstuitkering van ‘zorgcowboys’ tegengaan
  • versterken van de inzet van praktijkondersteuners
  • een verbeterplan voor jeugdhulp en opvang lhbti-jongeren
  • onderzoek hoe programma’s voor relatieversterking beter in beleid kunnen worden verankerd


De SGP diende met GroenLinks en CDA een motie in om (samen met VNG) te bezien hoe initiatieven die beogen de eigen kracht van  jeugdigen en hun ouders in hun omgeving te versterken, beter benut kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn Eigen Kracht Centrale en het informele mentorschap van de Jouw Ingebrachte Mentor. De NVO draagt dit een warm hart toe en is erbij betrokken.

De Kamer stemt op 26 november over de moties.

Downloads:
Woordelijk verslag (stenogram) jeugdzorgdebat 18 nov 2019