Versnellingsacties sociale impact corona crisis

16-10-2020

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Olongren stuurde een Kamerbrief met beleidsmaatregelen over de sociale impact van de corona crisis. De brief is een reactie op het verslag van de tijdelijke werkgroep ‘Sociale Impact van de Coronacrisis’ o.l.v. burgemeester Halsema (zie onze eerdere berichtgeving) en het manifest ‘Kom op voor de meest kwetsbare gebieden’ van burgemeesters die pleiten voor een sociaal offensief in 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Het kabinet en de VNG stellen vast dat gemeenten samen met het Rijk direct begonnen zijn met versnellingsacties om de sociale gevolgen van COVID-19 op te vangen. Daarnaast gaat de brief ook in op initiatieven om de dialoog met jongeren aan de gaan.

Het gaat om een breed scala aan acties die in de brief verder beschreven worden:

  • Opschalen zogenoemde ‘doorbraakmethode’ naar 10.000 professionals in 45 grote gemeenten: nog dit jaar worden de eerste 15 steden met een stedelijk vernieuwingsgebied aangesloten
  • Versnellingen in landelijk Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens: inzet Landelijk Escalatie Team (LET), uitrol Landelijk Maatwerkregister en inzet overbruggingsprocedure
  • Versnellingen in de Brede Schuldenaanpak: preventie en toeleiding, versnelling van de dienstverlening, versterken signalerings- en verwijsfunctie zorgverleners en sneller signaleren betaalachterstanden
  • Versnellingen in huisvesting kwetsbare groepen: meer woonplekken op korte termijn, meer ruimte voor lokaal maatwerk en basis op orde bij jongeren die jeugdhulp verlaten
  • Extra inzet om onderwijsachterstanden in te halen: vanuit de Gelijke Kansen Alliantie worden circa 25 gemeenten ondersteund met onderwijsexperts die gemeenten en scholen helpen inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te realiseren
  • Maatregelen om (langdurige en jeugd)werkloosheid te voorkomen: van werk(loosheid) naar werk en omscholing binnen de arbeidsmarktregio’s. Regionale aanpak jeugdwerkloosheid: kwetsbare met werkloosheid bedreigde jongeren en jongeren die werkloos worden of zijn aan het werk helpen. Specifieke regionale inzet op kwetsbare schoolverlaters: door in te zetten op doorleren of begeleiding naar werk, zo nodig in combinatie met leren
  • Extra inzet op jeugd en veiligheid


Daarnaast gaat de Kamerbrief ook in op de initiatieven en acties om de dialoog met jongeren te versterken over ontwikkeling en uitvoering van beleid dat hen raakt. De NVO is blij met deze brief. In september stuurden brancheorganisaties, clientorganisaties, NJi en de Samenwerkende Beroepsverenigingen waar NVO deel van uitmaakt een oproep aan Kabinet en OMT om oog te hebben voor de nadelige gevolgen van corona beleid van jeugd. Dat heeft zeker ook nu blijvende aandacht en actie nodig.

Downloads:

  • Kamerbrief Kabinetsreactie op het verslag van de werkgroep "Sociale Impact van de Coronacrisis" en het Manifest "Kom op voor de meest kwetsbare gebieden"
  • Oproep aan Kabinet, OMT en veiligheidsregio’s: Maak specifiek coronabeleid voor jeugd