Subsidieregeling extramurale behandeling ook in 2019 van kracht

1-2-2018

De subsidieregeling extramurale behandeling blijft een jaar langer dan verwacht gelden. De kosten voor aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke groepen in de eerste lijn (extramurale behandeling) zullen per 1 januari 2020 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen en tot die tijd blijft de tijdelijke subsidieregeling van kracht. Voor 2019 is er een bedrag van 65 miljoen beschikbaar.
Dit schrijft minister Bruno Bruins in een brief van VWS aan de Tweede Kamer. Het betreft extramurale zorgkosten voor bijvoorbeeld ouderen met multiproblematiek, patiënten met progressieve aandoeningen als Parkinson of MS, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. De zorg wordt bij voorkeur thuis of in eigen omgeving geleverd. De aanvullende zorg draagt bij dat mensen langer zelfstandig blijven, het voorkomt onnodige ziekenhuisopnames en ontlast de huisarts.

Multidisciplinaire bekostiging
Voor de lange termijn zal een doorontwikkeltraject worden gestart om te werken naar een multidisciplinaire, integrale vorm van bekostiging. De aanvullende geneeskundige zorg wordt meestal geleverd door een multidisciplinair team met naast artsen ook gedragsdeskundigen (waaronder orthopedagogen), fysio- en ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. De NVO werkt graag mee aan de verdere uitwerking van multidisciplinaire zorgprogramma’s.

Subsidieprestaties
Multidisciplinaire bekostiging is op korte termijn niet haalbaar, maar de financiering kan nu wel aansluiten op de huidige subsidieprestaties. De minister moet dan nog beslissen wat de gevolgen zijn voor het eigen risico, hoe de regeling aansluit bij de bestaande paramedische zorg en bij de macrobudgettaire kaders binnen de Zvw.

Overhevelingen
Volgens het advies van de NZa kan de nieuwe bekostiging per 1 januari 2019 ingaan. De minister vindt dat echter nog te vroeg. Bruno Bruins wil meer tijd nemen om rekening te houden met de samenhang met het ELV en GRZ, maar ook omdat eerdere overhevelingen van AWBZ-zorg veel voorbereiding hebben gekost.