FBZ: Verlies van kwaliteit van zorg en structurele arbeidsplaatsen door misbruik flexibele schil

9-2-2018

In het najaar van 2017 hebben NVO-leden die onder de gezondheidszorg cao’s vallen een verzoek gekregen om mee te werken aan het onderzoek van FBZ naar flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorgsector. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Het gros van de werknemers met een tijdelijk contract in de zorg doet werk dat structureel van aard is. Volgens veel zorgverleners is dit slecht voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Het is de hoogste tijd dat werkgevers wakker worden en stoppen met misbruik van de flexibele schil. Dit leidt niet alleen tot verlies van kwaliteit en continuïteit van zorg, maar ook van structurele arbeidsplaatsen.

Aanleiding
Samen met cao-partij FBZ heeft de NVO het initiatief genomen onderzoek te doen naar flexibele arbeid in de zorgsector. Aanleiding is dat er vanuit verschillende hoeken steeds vaker signalen komen dat in sommige instellingen nieuwe medewerkers een tijdelijk contract krijgen, waarbij van tevoren al duidelijk is dat dit na twee jaar niet zal worden omgezet in een vast dienstverband. Dit terwijl er wel sprake is van structureel werk.

Resultaten onderzoek
Niet eerder werd op deze schaal de beleving van zorgprofessionals over de ontwikkelingen van flexibilisering en het effect op het werk onderzocht. Voor het onderzoek werden artsen, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg)professionals bevraagd. Hierbij de resultaten op hoofdlijnen.

Inzet tijdelijke krachten neemt toe
Van de respondenten geeft 43% aan dat er de afgelopen 12 maanden regelmatig of structureel gebruik is gemaakt van tijdelijke arbeidskrachten. Ruim driekwart geeft zelfs aan dat tijdelijke krachten werkzaamheden uitvoeren die structureel van aard zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van tijdelijke krachten de laatste drie jaar is toegenomen. Tijdelijke arbeidskrachten zijn voornamelijk starters en jongere werknemers.

Negatief effect op continuïteit en kwaliteit van zorg
Ruim de helft van de respondenten maakt zich grote zorgen over de inzet van tijdelijke en flexibele arbeidskrachten. Binnen de ggz leeft deze zorg zelfs bij zeven op de tien. De inzet van tijdelijke en flexibele arbeidskrachten heeft een negatief effect op de continuïteit en daarmee de kwaliteit van zorg.

Schommelingen opvangen
Zorgprofessionals staan wel degelijk positief tegenover de inzet van tijdelijke krachten als daarmee schommelingen in de zorgvraag of uitval van collega’s kunnen worden opgevangen. Echter vrijwel iedereen vindt dat tijdelijke krachten wel echt voor tijdelijk werk ingezet moeten worden. Ook zouden werkgevers veel meer gebruik moeten maken van interne flexibiliteit om roosters rond te krijgen.

FBZ-voorzitter Maarten Faas: “Werkgevers die flexibele arbeidskrachten inzetten voor structureel werk maken misbruik van de flexibele schil. Dit is onacceptabel; het gaat ten koste van de kwaliteit en continuïteit van zorg en van structurele arbeidsplaatsen. Verschillende zorgbranches luiden nu al de noodklok omdat ze grote moeite hebben geschikte nieuwe medewerkers te vinden. Haaks daarop staat de doorgeschoten flexibele schil. Waar de werkzaamheden structureel van aard zijn vindt FBZ dat geen tijdelijke krachten moeten worden ingezet. Dit blijft onverminderd ons uitgangspunt bij de komende cao-onderhandelingen”.

Download hier het volledige.