Wetgevingsoverleg Jeugd

16-11-2018

Deze week besprak de Kamer tijdens het wetgevingsoverleg Jeugd de begroting 2019. Diverse organisatie hadden vooraf een brief naar de Kamer geschreven, zoals Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en de NVO.

Geldtekorten
Veel gemeenten en instellingen kampen met een geldtekort. Het kabinet doet hier onderzoek naar, maar de uitkomst is pas in de eerste helft van 2019 bekend. Diverse kamerleden drongen aan nu al de portemonnee te trekken en haast te maken met het onderzoek. Volgens Minister de Jonge wordt het geldtekort deels verholpen doordat het Gemeentefonds de komende vijf jaar met ongeveer een miljard per jaar groeit. Maar waaraan gemeenten die extra middelen besteden, bepalen ze zelf. En bij het terugdringen van de wachtlijsten krijgen gemeenten vanaf januari hulp van een speciaal ondersteuningsteam. Daarnaast moet elke zorgregio een wachtlijstenaanpak formuleren om in aanmerking te komen voor geld uit een fonds met 108 miljoen.

Jeugdzorg Nederland brak in haar brief een lans voor de moeilijke financiele positie van gecertificeerde instellingen Jeugdbescherming. Minister Dekker vindt dat jeugdbeschermingsorganisaties steviger moeten onderhandelen en gaat in gesprek met sector en VNG. De suggestie om landelijke tarieven voor jeugdbescherming vast te stellen om te voorkomen dat onder de kostprijs wordt gewerkt, wijst Dekker af.

Aanbestedingen
Minister De Jonge erkent dat marktwerking en zorg kunnen wringen. Bij aanbesteding van Jeugdzorgplus is hij bezorgd over continuïteit van zorg en vraagt zich hardop af of een tweejarig contract voor gesloten jeugdzorg een goede keuze is. De Jonge onderzoekt of de EU een soepeler omgang met de aanbestedingsregels toestaat.

Bureaucratie
De Kamer dringt aan op minder versnippering van de jeugdhulp, meer eenduidigere terminologie en richtlijnen. Talloze procedures, de vele registratieverplichtingen en stapels formulieren maken het nodeloos ingewikkeld. Minister De Jonge vindt ook dat samenwerking beter en de regeldruk omlaag moet en hoopt dat te bevorderen met het actieprogramma Zorg voor de jeugd en met het actieplan (Ont)Regel de Zorg.

Scholingsfonds
Minister De Jonge gaat in gesprek met de VNG en de jeugdbranches over het voorstel voor een scholingsfonds voor professionalisering en vakmanschap.

Meer aandacht voor preventie
Sociaal Werk Nederland hamert in haar Kamerbrief voorafgaand aan het debat het belang van preventie. “Gooi het roer nu eindelijk om en garandeer zo dat extra middelen voor jeugdhulp door gemeenten niet weer worden geïnvesteerd in nog meer dure jeugdzorg, maar in het vroegtijdig voorkómen van problemen en het versterken van gezinnen, opgroeiende kinderen en jongeren.” SWN wijst er op dat eenvoudige interventies van grote waarde zijn: een pedagogisch spreekuur, een buurtpedagoog die aan huis komt en een praatje maakt, ontmoetingen met andere ouders in de ouderkamer. Pas als ouders ernstig in gebreke blijven is zware zorg nodig. Hoe eerder pedagogische ondersteuning ‘en passant’ via spel (peuterspeelzaal, spel aan huis, voorschoolse taalondersteuning), sport en buurtwerk het gedrag en welzijn van het kind en ouders kan bijsturen, hoe beter.

De Kamer stemt op 20 november over de ingediende moties’.

Download:
> Nieuwsbericht over begrotingsdebat Jeugd op website Tweede Kamer