Voortgang traject ‘OG in de Wet BIG’

11-12-2015

Op 8 december spraken de NVO en het ministerie van VWS met elkaar over de voortgang van het traject ‘orthopedagoog generalist (OG) in de Wet BIG’ als basisberoep (artikel 3). De NVO krijgt signalen van leden die denken dat de OG nu al is opgenomen in de Wet BIG. Dat is niet het geval. Op z’n vroegst kan dit medio 2017 gerealiseerd zijn. Dat blijkt uit het overleg met het ministerie. Tijdens het overleg is er namelijk een indicatie gegeven van het tijdspad van het gehele traject en zijn twee urgente kwesties voor de OG aan de orde gekomen.

Urgente kwesties: hoofdbehandelaarschap OG en kwaliteitsstatuut
De NVO en het ministerie van VWS bespraken twee urgente kwesties:

  1. het hoofdbehandelaarschap/regiebehandelaarschap van de OG in 2017
  2. de implementatie van het kwaliteitsstatuut

Begin 2016 gaat de inkoop van zorgverzekeraars voor het jaar daarop al weer van start. Het moet daarom zo snel mogelijk duidelijk zijn welke beroepsgroepen in 2017 in aanmerking komen om het hoofd- of regiebehandelaarschap te vervullen. Hetzelfde geldt voor het kwaliteitsstatuut. Als het kwaliteitsstatuut in januari 2017 geïmplementeerd zou worden, is de OG nog niet in de Wet BIG opgenomen (zie het genoemde tijdspad hieronder), terwijl een BIG-registratie één van de vereisten is om regiebehandelaar te kunnen zijn. Het ministerie zal de NVO nog schriftelijk informeren over mogelijke oplossingsrichtingen.

Indicatie tijdspad OG in de BIG

  • Uiterlijk maart 2016: concept wetsvoorstel gereed
  • Voor de zomer van 2016: internetconsultatie wetsvoorstel
  • Najaar 2016: wetsvoorstel naar de Raad van State
  • Eind 2016/begin 2017: wetsvoorstel naar de Tweede en Eerste Kamer


Dit betekent dat de opname van de OG in de Wet BIG medio 2017 gerealiseerd kan zijn afhankelijk van het politieke proces.

Geïntegreerd wetsvoorstel: OG, herregistratie-eisen en deskundigheidsomschrijving
De voorgenomen wetswijziging zal, naast opname van de OG in de Wet BIG, ook de aanpassing van de herregistratie-eisen voor de gz-psycholoog en de psychotherapeut en de hernieuwde deskundigheidsomschrijvingen van de drie genoemde beroepsgroepen omvatten.

Ingezette acties NVO
Inmiddels heeft de NVO een flink aantal acties uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan de toekomstige wetswijziging:

  • deskundigheidsomschrijving voor de OG
  • intentieverklaring van de NVO en FGzPt over de mogelijke inbedding van de opleiding tot OG in de FGzPt
  • overleg met het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (= gekoppeld aan BIG-registratie)
  • medio januari 2017 overleg met de hoofdopleiders van de vier OG-opleidingen om te bespreken wat de opname van de OG in de Wet BIG voor de reguliere opleidingen zal betekenen. Hier komen ook de individuele trajecten aan de orde.


Vragen?
Heeft u vragen over het traject ‘OG in de BIG’? Dan kunt contact opnemen met Cécile Salden (beleidsmedewerker) via 030 – 303 17 40 of per mail naar c.salden@nvo.nl.