Voortgang programma professionalisering jeugdhulp & jeugdbescherming (PPJ&J)

30-7-2015

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Doel van de wet is dat alle kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Als dat nodig is moeten zij kunnen rekenen op goede hulp van vakbekwame professionals. Daarom investeren de partners in het brede jeugdhulpdomein de komende jaren in professionalisering en beroepsontwikkeling in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

 

De NVO participeert in de begeleidingscommissie van het programma PP&J. Hierin brengen wij de invalshoek naar voren van de gedragswetenschappers die in de jeugdhulp of jeugdbescherming werken. Er wordt nauw samengewerkt met de brancheverenigingen, de VNG en de kennisinstituten aan drie programmalijnen: De werkagenda professionalisering, de monitoring, evaluatie en herijking van het kwaliteitskader en de programmalijn registratie. Op de website van PPJ&J leest u meer hierover.

 

Norm van de verantwoorde werktoedeling

In de Jeugdwet is opgenomen dat aanbieders van jeugdhulp (zowel instellingen als vrijgevestigden) in beginsel moeten werken met geregistreerde professionals. Daarbij hoort dat taken zo worden toebedeeld dat rekening wordt gehouden met de kennis en vaardigheden van de professional en dat werkgevers ervoor zorgen dat gewerkt kan worden volgens de professionele standaard (o.a. beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen). Dit wordt in de Jeugdwet de norm van de verantwoorde werktoedeling genoemd. In verband met het overgangsrecht wordt vanaf 1 januari 2016 verwacht dat aanbieders van jeugdhulp werken conform deze norm. Dat betekent dat de professionals of geregistreerd moeten zijn of zijn ‘vooraangemeld’.

 

In september en oktober 2015 worden miniconferenties georganiseerd voor aanbieders van jeugdhulp. De inschrijving hiervoor opent binnenkort. Meer informatie over deze miniconferenties vindt u hier.

 

Beroepsregistratie van alle pedagogen in de jeugdhulp vóór 1 januari 2016 in SKJ of BIG

De norm van de verantwoorde werktoedeling houdt in dat aanbieders van jeugdhulp in beginsel moeten werken met geregistreerde professionals. Volgens de Jeugdwet zijn dit professionals die in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn geregistreerd óf als artikel 3 beroep in het BIG-register.


Op dit moment kunnen alleen psychologen, (ortho)pedagogen en jeugdzorgwerkers (HBO) zich registreren bij SKJ. Voor de andere HBO’ers, die niet BIG geregistreerd zijn (bijv. verpleegkundigen) geldt dat zij zich voor 1 januari 2016 moeten ‘vooraanmelden’. Om te bepalen wie zich kan registreren of moet ‘vooraanmelden’ is in het kader van het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming een animatiefilmpje, een factsheet en een interactieve brochure gemaakt.  


In het Besluit Jeugdwet is een overgangstermijn van een jaar opgenomen (tot 2016 dus). Voor de beroepsgroepen die zich al kunnen registreren (dit zijn: (ortho)pedagogen, psychologen en jeugdzorgwerkers) geldt daarom dat hun werkgevers (of zijzelf als ze vrijgevestigd aanbieder zijn) vanaf uiterlijk 1 januari 2016 moeten werken met geregistreerde professionals.

Na de zomer start een uitgebreide voorlichtingscampagne gericht op (ortho)pedagogen en psychologen die werken in het jeugddomein.

 

Voor meer informatie over professionalisering in het jeugddomein kunt u contact opnemen met Marlijn de Vries (beleidsmedewerker NVO) via mj.devries@nvo.nl.