Update OG in de BIG

19-10-2018

Het blijft stil aan de zijde van het departement van VWS. Dat betekent helaas dat wij nog geen antwoord kunnen geven op de vraag die velen van u ons stellen: Is er al nieuws? Toch is er wel iéts te melden. Binnen het departement vindt de nodige afstemming plaats tussen verschillende directies (Jeugd, Gehandicaptenzorg en de voor dit wetstraject verantwoordelijke directie MEVA). Ook de brancheorganisaties hebben opnieuw, gezamenlijk, bij VWS aangegeven waarom zij opname van de orthopedagoog generalist belangrijk vinden.

Naar verwachting vindt er binnenkort een oriënterend overleg plaats tussen diverse betrokkenen binnen het departement van VWS en de NVO. Niet zozeer over de argumenten om de orthopedagoog generalist op te nemen in de Wet BIG. Die zijn voldoende gewisseld en beschouwen we als bekend. Er ligt eigenlijk een meer principieel vraagstuk voor, dat niet nieuw is, maar waarvoor de tijd nu rijp lijkt om hierover nader in gesprek te gaan.

De Wet BIG beoogt een kwaliteitswet te zijn, maar het efféct ervan is uitsluiting van vakbekwame professionals. Die komen langs de zijlijn te staan, o.a. omdat gemeentes, individuele werkgevers, zorgverzekeraars, digitale zoeksystemen, fondsen, collega-beroepsverenigingen etc. zóveel gewicht hechten aan de Wet BIG dat ook zij registratie als voorwaarde of basis stellen. Daarmee werkt de Wet BIG in de praktijk - ook in sectoren waar dat onnodig is - als ‘Wie mág wat?’ in plaats van als ‘Wie kán wat?’ Waardoor die vakbekwame professionals niet kunnen worden ingezet voor doelen die het kabinet wil bereiken: de juiste professional op de juiste plek om bijvoorbeeld integrale jeugdhulp te realiseren, continuïteit van zorg te realiseren als een cliënt 18 wordt, dwang in de gehandicaptenzorg wordt teruggedrongen en last but not least, wachtlijsten worden gereduceerd. Opname in de Wet BIG is daarom het enige antwoord om iets wat je kán bijdragen ook te mógen bijdragen. Dát is wat de NVO betreft de inhoud van het oriënterende gesprek met VWS.

Uiteraard houden we u via onze nieuwsbrief en andere kanalen op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.