Update: Manifest 1001 Kritieke Dagen

18-12-2015

Halverwege 2015 is door een aantal initiatiefnemers (NIP, NVO, DAIMH en Stichting Babywerk) het Manifest 1001 Kritieke Dagen opgesteld, naar voorbeeld van het Engelse Manifesto 1001 Critical Days. Het manifest is een hartenkreet om in Nederland een (wetenschappelijk onderbouwde) visie op het belang van een gezonde en veilige ouder-kindrelatie als basis te nemen voor beleid en uitvoering van hulp en begeleiding aan (aanstaande) ouders. Dit bericht geeft een laatste stand van zaken.

Inmiddels hebben ongeveer 150 organisaties en personen – koepels, beroepsverenigingen, instellingen en wetenschappers - gereageerd op de oproep het manifest te steunen.  Een overzicht is te vinden in het nieuwe themadossier Manifest 1001 Kritieke Dagen op de NVO-site.

Tijdens de Voor de Jeugd Dag in oktober is het manifest aangeboden aan Victor Everhardt, voorzitter de subcommissie Jeugd van de VNG, met het verzoek het Manifest te agenderen in de commissie en gemeenten ertoe aan te zetten de visie 1001 Kritieke Dagen als uitgangspunt te nemen van beleid. De subcommissie heeft het manifest geagendeerd voor  december. Zodra we hiervan een terugkoppeling hebben zullen we hier melding van maken.

Met een aantal grote gemeenten heeft inmiddels oriënterend overleg plaatsgevonden, om te bespreken hoe het manifest geïntegreerd kan worden in het beleid van de gemeenten. Gesproken is bijvoorbeeld over de mogelijkheid wijkteams te scholen (door disciplines heen), en gemeenten te adviseren bij het “1001-proof” maken van hun beleid.

Half december vond een constructieve expertmeeting plaats over het manifest. Aanwezig waren deelnemers vanuit verschillende partijen, waaronder NCJ, AJN (artsen JGZ), V&VN (verpleegkundigen), College Perinatale Zorg, Kraamzorg, Stichting Babywerk, DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health), NIP, NVO, en twee afgevaardigden van de gemeente Utrecht en Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst is hard gewerkt aan het opstellen van een aantal concrete Nederlandse aanbevelingen - in lijn met het rapport Building Great Britons.

Afgesproken is nog twee vergelijkbare expertmeetings te houden, een met wetenschappers en een met (aanstaande) ouders, om de aanbevelingen nog verder aan te scherpen. Plan is om in de eerste helft van 2016 een brede bijeenkomst te plannen voor onderschrijvers van het manifest.

Een belangrijke ambitie van het manifest is om de visie 1001 Kritieke Dagen als een saté-prikker door beroepsgroepen, domeinen, settings en bekostigingsstelsels heen te vlechten, en professionals op basis van de gedeelde inhoudelijke visie met elkaar te verbinden.

Het manifest nog niet onderschreven? Doe het NU!

Zie voor alle informatie over het Manifest 1001 kritieke dagen het themadossier.