Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

5-7-2019

Op 1 juli is het Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade verschenen. Het programma richt zich op het voorkomen van schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders. De NVO is betrokken bij het programma via Gerda de Boer, die namens NVO en NIP deelneemt aan het platform Scheiden zonder Schade. Belangrijke insteek is een betere afstemming tussen zorg en recht, en het benutten van zowel juridische als gedragswetenschappelijke kennis.

Enkele acties:

Scheidingsloket

Binnen het programma wordt onder meer gewerkt aan het ontwikkelen en (regionaal) testen van een scheidingsloket, een nieuwe procedure voor de rechter en de figuur van een gezinsvertegenwoordiger. Verwachting is dat de eerste resultaten daarvan in het najaar van 2020 beschikbaar komen.

Relatietherapie
Het project ‘Ouderschap en Preventie’ richt zich op drie hoofdlijnen:

  • Relatielessen opnemen in het onderwijs.
  • Aanstaande/jonge ouders voorbereiden op ouderschap en (nieuw) partnerschap.
  • Investeren in preventieve relatie-educatieprogramma’s en hulpaanbod.


De inzet is om relatielessen te ontwikkelen die een plek kunnen krijgen in bestaande onderwijsmethoden. Voor de voorbereiding op aanstaand ouderschap en partnerschap en voor preventieve relatie-educatieprogramma’s, is de inzet om te zorgen dat bewezen effectieve aanpakken worden aangeboden of hiernaar wordt verwezen. Dit kan, bijvoorbeeld via het scheidingsloket, wijkteams of andere instanties en professionals die in contact staan met ouders.

Omgang na scheiding
Uitgangspunt is dat blijvend contact met en positieve ondersteuning van het kind door beide ouders in het belang is van een gezonde ontwikkeling van het kind.

Naar aanleiding van een motie van Kamerlid Lisa Westerveld (GL) om oplossingen voor het probleem van ‘ouderverstoting’ te laten uitwerken, wordt een expertteam ingericht. Het bestaat uit Platformleden en onafhankelijke deskundigen en wetenschappers, in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Het expertteam zal vóór 1 juli 2020 oplossingsrichtingen presenteren, met specifieke aandacht voor:

  • de methodieken om signalen van ouderverstoting adequaat in kaart te brengen voor de verschillende (juridische en gedragswetenschappelijke) professionals;
  • de benodigde kennis (en de lacunes daarin) bij de betrokken professionals en een plan om de lacunes te dichten;
  • de interventies om tijdig en effectief in te kunnen grijpen.


Verder lezen
>> Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade
>> Actie-agenda Scheiden zonder Schade